Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαγωνισμός πρόσληψης Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων Τεχνικού και Επιστημονικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαγωνισμός πρόσληψης Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων: Για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) ιδιωτών. Κατάθεση δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 30-03-2022.

Διαγωνισμός πρόσληψης Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αποφασίζει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού επταετούς (7ετους) θητείας, στο Πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.).

Ειδικότητες

Ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις πεντακόσιες (500) νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής:

  • Α. Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό (440 Θέσεις)
  • Β. Πυροσβεστικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δασολόγοι – Δασοπόνοι) – (60 Θέσεις)
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εκτυπώσιμη από εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος (Βρείτε εδώ την αίτηση).

β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

δ) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από Ω/08:00΄ έως Ω/20:00’ (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες καθώς και χρήσιμα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις εισαγωγής-Σχολές Πυροσβεστικής: Aπό την Τετάρτη 23.03 έως Σάββατο 09.04.2022 

ΦΕΚ: Εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

ΦΕΚ: Απουσίες μαθητών για εξετάσεις Στρατιωτικών-Αστυνομικών-Λιμενικών σχολών δεν προσμετρώνται 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση