Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη: Προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών λόγω covid

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη: Προσλήψεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19.

Στην Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση, την Τετάρτη 3.11.2021, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιέχεται διάταξη για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ τρίμηνης διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19.

Συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων,

στις περιπτώσεις που προκύπτουν λειτουργικές ανάγκες ή οι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Για το διδακτικό έτος 2021-2022, το ζήτημα της κάλυψης λειτουργικών αναγκών

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, αντιμετωπίζεται στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες

αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού cονιd-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση και

β) οι μόνιμοι

εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό covid-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.

Επιπλέον καθορίζεται

η διαδικασία για την τρίμηνη πρόσληψή τους, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ετσι
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.4821/2021(Α’134),

περί των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο,

ως προς τη διενέργεια των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι προσλήψεις αυτές,

β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο,

ως προς την ανανέωση των συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν αφορούν μόνο στην κάλυψη κενών,

γ) στο τέλος του τρίτου εδαφίου,

διαγράφεται η Φράση «του προηγούμενου εδαφίου»,

δ) μετά από το τρίτο εδάφιο,

προστίθεται νέο εδάφιο, για τη δυνατότητα παροχής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου,

ε) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο,

ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η παρ.1 του άρθρου 111διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν.4589/2019 (Α’13) δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού

να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ55254/99.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας(Β’4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(Β’4188) και

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές

εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό ή είναι συναφείς με αυτόν.

Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται

για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης.

Οι προσωρινοί αναπληρωτές

της παρούσας δύνανται να παρέχουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση”.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν.4821/2021, περί των δηλώσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο,

ως προς τους λόγους  στους οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πρόκειται να καλυφθούν,

β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο,

ώστε ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών,

γ) διαγράφεται το Τέταρτο εδάφιο, και η παρ.2 του άρθρου ΙΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ.Ι καλούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (ΓΙ’και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοϊού, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,οι οποίες ανάγονται στους λόγους της παρ.Ι.

Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021- 2022 και είναι αμετάκλητη.

Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.»

Δείτε την Τροπολογία των 4 διατάξεων του ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Δ Φάση προσλήψεων-Καταγραφή κενών για πρόσληψη αναπληρωτών
Προσλήψεις αναπληρωτών έως Οκτώβριο 2021: Αριθμοί-Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα
Παράλληλη Στήριξη: Παράθεση στοιχείων 6 έτων-Εγκρίσεις-Προσλήψεις-Η διαδικασία
ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών
Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από Παρασκευή 29.10 έως και Πέμπτη 4.11.2021
Οι αλλαγές που φέρνει η πλατφόρμα edupass.gov.gr σε μαθητές-εκπ/κούς-γονείς από Δευτέρα 1.11.2021
Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης

Πριν φύγετε

Νόμος 4842/2021: 7 διατάξεις για προσλήψεις Σχολ. Νοσηλευτών-Βοηθών Βρεφοκόμων/Παιδοκόμων-Ειδική πρόσκληση-ΕΒΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση