Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη: Συνέπειες για μόνιμους και αναπληρωτές που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-τεστ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη: Συνέπειες για μόνιμους και αναπληρωτές που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Στην Τροπολογία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση, την Τετάρτη 3.11.2021, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιλαμβάνεται διάταξη στην οποία προβλέπονται οι διαδικασίες για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων υγειονομικής προστασίας, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα

περιγράφονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται για τους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη διάταξη

Στην παρ.8 του άρθρου ΙΙΙ του ν.4821/2021, περί των συνεπειών της μη προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο, ως προς την αναφορά σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου,

β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περ.α), ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο,

γ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ.β), ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο,

δ) τροποποιείται

το δεύτερο εδάφιο της περ.β), ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη του ν.4589/2019 (Α’ 13), και η παρ.8 του άρθρου 111 τροποποιείται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν Ψηφιακό Πιστοποιητικά covid-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό ή στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR) ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ.5του άρθρου 55 του ν.4764/2020(Α’256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ.1 του άρθρου 5 της υπ’αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’1298) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού, η οποία εκδίδεται είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση, είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.,

με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.,

οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή,

εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.του άρθρου 63 του ν.4589/2019 και του άρθρου 86 του ν.4547/2018, εφαρμόζονται η παρ.5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019 και η παρ.4 του άρθρου 86 του ν.4547/2018, αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.»

Δείτε την Τροπολογία των 4 διατάξεων του ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Δ Φάση προσλήψεων-Καταγραφή κενών για πρόσληψη αναπληρωτών
Προσλήψεις αναπληρωτών έως Οκτώβριο 2021: Αριθμοί-Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα
Παράλληλη Στήριξη: Παράθεση στοιχείων 6 έτων-Εγκρίσεις-Προσλήψεις-Η διαδικασία
ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών
Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από Παρασκευή 29.10 έως και Πέμπτη 4.11.2021
Οι αλλαγές που φέρνει η πλατφόρμα edupass.gov.gr σε μαθητές-εκπ/κούς-γονείς από Δευτέρα 1.11.2021
Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης

Πριν φύγετε

Νόμος 4842/2021: 7 διατάξεις για προσλήψεις Σχολ. Νοσηλευτών-Βοηθών Βρεφοκόμων/Παιδοκόμων-Ειδική πρόσκληση-ΕΒΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση