Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη ΔΟΑΤΑΠ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού  

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη ΔΟΑΤΑΠ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού – Στο νομοσχέδιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Διάταξη ΔΟΑΤΑΠ

H διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλάζει σύμφωνα με τις διατάξεις στο κατατεθέν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση  νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ

Η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, πιο φιλική προς τον πολίτη.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναγνώρισης χωρίζεται σε δύο άξονες:
 1. Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.
 • Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.
 • Ιδρύονται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.
 1. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
 • Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.
 • Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
 • Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:
 • από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,
 • αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.
 • Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.
Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου

Διάταξη ΔΟΑΤΑΠ

Άρθρο 305

Ακαδημαϊκή ισοδυναμία-Συνέπειες

 Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Άρθρο 306

Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

 1. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα ως ακολούθως:

α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της αρχιτεκτονικής δομής και των περιγραφικών δεικτών επιπέδων πλαισίου και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών,

β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020, και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων,

γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

 1. Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020, ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι της ημεδαπής, εφόσον τα προγράμματα αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, ως ακολούθως:

α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε δεύτερο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,

β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε τρίτο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,

γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα απονομής και οδηγούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου ή θέση ερευνητή σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο στη χώρα απονομής.

 1. Η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020, ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών, και τα προγράμματα σπουδών δεν αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

α) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον τριών (3) ετών και οδηγεί σε σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής,

β) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία δεύτερου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός (1) έτους και είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι,

γ) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός αν στη χώρα απονομής προβλέπεται μεγαλύτερος ελάχιστος χρόνος εκπόνησης.

 1. Ως σύνολο σπουδών της παρ. 1 νοούνται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης.

Άρθρο 307

Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης

 Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 308

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

 

 1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών. Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός αν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 309

Αιτήσεις και αποφάσεις αναγνώρισης

 

 1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Αρμόδιο όργανο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σπουδών είναι ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης του Προέδρου εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή γραπτή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη γραπτή δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτή των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.

Άρθρο 310

Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

 

 1. Η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν της διαδικασίας του παρόντος.
 2. Η αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάρτηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών που καθορίζονται από το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, (α) πιστοποιητικό ταυτοποίησης, (β) τον τίτλο σπουδών, (γ) επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης και (δ) παράρτημα διπλώματος (diploma supplement) εφόσον υπάρχει, υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα για την πληρότητά της ή τα ελλείποντα έγγραφα. Πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το ύψος του οποίου καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Αν υπάρχει προηγούμενο αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, ο οποίος είναι αρμόδιος να εκδώσει τη σχετική απόφαση αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης.
 2. Για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, αν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης όμοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει τον φάκελο του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, η αίτηση ανατίθεται σε άλλον αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και δεύτερου εδαφίου υποβληθεί μία (1) τουλάχιστον εισήγηση και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου δεν υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μία (1) εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο Πρόεδρος δύναται κατ΄ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει συγκρίσιμο πτυχίο της ημεδαπής για να εξεταστούν ουσιώδεις διαφορές και να χρεωθούν αντισταθμιστικά μέτρα, δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ότι ο υπό εκτίμηση τίτλος είναι πτυχίο πρώτου κύκλου, με την προϋπόθεση ότι τόσο το ίδρυμα όσο και ο τύπος του τίτλου περιλαμβάνονται στα Μητρώα του παρόντος.
 3. Για τους τίτλους σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, ο φάκελος εισάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του άρθρου 304. Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.

Κρίνεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της αλλοδαπής:

α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών, σπουδών χορού και κινηματογράφου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου Ιδρυμάτων, ο οποίος απονεμήθηκε μετά από εισαγωγή και φοίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακού προγράμματος του εν λόγω Α.Ε.Ι., εφόσον:

αα) κατά τον χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και

αβ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών, θεατρικών, σπουδών χορού και κινηματογράφου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου Ιδρυμάτων, εφόσον υπάρχει αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την περ. α’.

 1. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τον τίτλο και το περιεχόμενο των σπουδών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επαληθεύει με το σημείο επαφής ή με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την εκπαίδευση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος καταγωγής του τίτλου,

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί αν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος καταγωγής του τίτλου και

γ) εφόσον πρόκειται για ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην ημεδαπή, κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης οδηγούν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα απονομής.

 1. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους απονομής επιβεβαίωση του γνησίου των υποβαλλόμενων εγγράφων και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος.
 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη του τίτλου ή με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων στον αιτούντα, εντός μηνός από την υποβολή των εισηγήσεων και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και του πλήρους φακέλου. Εφόσον επιβάλλονται αντισταθμιστικά μέτρα, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου, αν τα επιβληθέντα μέτρα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον αιτούντα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των σχετικών αποδεικτικών επιτυχούς ολοκλήρωσης.
 3. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοδυναμίας τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ αίτηση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.
 5. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης της παρ. 10 ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Άρθρο 311

Αντισταθμιστικά μέτρα

 

 1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, πλην τίτλων ιατρικής και οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

 

 1. Η γραπτή δοκιμασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα που καθορίζει το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας στην περίπτωση των μονοτμηματικών Σχολών εκδίδει υποχρεωτικά ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Παράλειψη της υποχρέωσής του αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος. Αν το γνωστικό αντικείμενο – μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και με βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Για λόγους εφαρμογής του παρόντος, νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για ακαδημαϊκή αναγνώριση και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.
 3. Η πρακτική άσκηση για την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από δημόσια αρχή ή από Α.Ε.Ι., άλλως ο φορέας αυτής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η πρακτική άσκηση διενεργείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διενεργείται για τους φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι.
 4. Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την αναγνώριση της ισοδυναμίας του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, που απέκτησε στην αλλοδαπή, με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) της ημεδαπής, μπορεί να συνεκτιμάται και τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος που κατέχει ο ενδιαφερόμενος ή και να υποβάλλεται ο ενδιαφερόμενος σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ως αντισταθμιστικό μέτρο. Αν ο μεταπτυχιακός τίτλος συνεκτιμηθεί, δεν αναγνωρίζεται αυτοτελώς.
 5. Η απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να γνωστοποιούνται οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών του.
 6. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο (2) επόμενες εξεταστικές περιόδους από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα ή σε πρακτική άσκηση σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρέωσής τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος του οργάνου που είναι αρμόδιο για την αποδοχή της αίτησης εξέτασης..

Άρθρο 312

Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα όπως ορίζεται στις παρ. 3 και 4. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα του άρθρου 300 επιτρέπονται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο (2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που διασφαλίζει το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, ορίζονται το σύστημα, η διαδικασία, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, η εξεταζόμενη ύλη και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος. Με όμοια απόφαση, μπορεί το σύστημα εξετάσεων της παρ. 1 να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (Α’ 273) καθορίζονται οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις όσων συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων του παρόντος, καθώς και όσων συμμετέχουν στην κατάρτιση τράπεζας θεμάτων για τις εξετάσεις αυτές, καθώς και το ύψος του παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Άρθρο 313

Αίτηση επανεξέτασης

 

 1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303

 

με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

 1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της πράξης στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δύο (2) μέλη από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303 με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται εντός τριάντα (30) ημερών σχετικά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 314

Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης

 Τα αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και οι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών με τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής που απονέμουν δύναται να καθορίζονται και με διακρατικές συμφωνίες.

Δείτε σχετικά

Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με 464 άρθρα 

Παράταση άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Υποδ/ντών σχολείων και θητείας Περιφερειακών Διευθυντών 

Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου σχολείου, Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 

Πριν φύγετε

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ-Σχολεία Κωφών & Τυφλών 2022-23 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση