Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις ΣΔΕ στο υπό Διαβούλευση σχέδιο νόμου “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ΔΒΜ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις ΣΔΕ στο υπό Διαβούλευση σχέδιο νόμου “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις”.

Διατάξεις ΣΔΕ

Στο υπό Διαβούλευση έως 3.12.2020 σχέδιο νόμου “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις”, στα άρθρα 67 έως 73 υπάρχουν διατάξεις για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Συγκεκριμένα
Αρθρο 67
Σκοπός των Σ.Δ.Ε.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι:

α) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω,

β) η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη,

δ) η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και

ε) η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

Διατάξεις ΣΔΕ
Αρθρο 68
Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.
 1. Η ίδρυση των Σ.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73.
 2. Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.
 3. Τα Σ.Δ.Ε. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.
Αρθρο 69
Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραμμα σπουδών
 1. Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι α) συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και β) δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δημοτικού.
 2. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα- γραμματισμούς που εναρμονίζονται με τις οκτώ βασικές ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
 4. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄109).
 5. Στα Σ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε.. Τα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.
Διατάξεις ΣΔΕ
Αρθρο 70
Οργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.

 

 1. Η διοίκηση των Σ.Δ.Ε. ασκείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε Σ.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν θητεία τριών (3) ετών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
 2. Ο Διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των Σ.Δ.Ε. είναι παιδαγωγικός, διοικητικός, οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σ.Δ.Ε. και είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Ο Διευθυντής των Σ.Δ.Ε. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδονται αρμοδίως, για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου,

β) έχει την ευθύνη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του Σ.Δ.Ε.,

γ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου,

δ) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Σ.Δ.Ε.,

ε) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων,

στ) μεριμνά για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις,

ζ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και αποστέλλει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως στοιχεία που αφορούν στις εγγραφές, τη φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία,

η) αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε. συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο,

θ) χορηγεί στο προσωπικό του Σ.Δ.Ε. του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες και ενημερώνει τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη χορήγησή τους,

ι)  ασκεί διδακτικό έργο τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως.

 1. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ε. και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σ.Δ.Ε..
 2. Ο Υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σύμφωνα με την παρ. 3. Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

β) εκτελεί τις αποφάσεις του Διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των εκπαιδευομένων,

γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής και

δ) ασκεί διδακτικό έργο εννέα (9) ωρών εβδομαδιαίως.

 1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε. και προεδρεύει ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δύο (2) φορές τον μήνα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζονται τα θέματα, για τα οποία ζητείται η συνεδρίαση.
 2. Ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, συμβάλλει στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ικανοποίησή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και

γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

Διατάξεις ΣΔΕ
Αρθρο 71
Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.

 

 1. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ωρομίσθιους εκπαιδευτές καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) με ειδικότητες που μπορούν να διδάξουν τους γραμματισμούς στα Σ.Δ.Ε..

β) Εκπαιδευτής ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή που εκάστοτε ισχύει.

γ) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών, όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν σύμβουλο ψυχολόγο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
 2. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος  μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,

β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας,

γ) αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά στις επαγγελματικές δυνατότητές τους,

δ) επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες και

ε) δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

 1. Ο σύμβουλος ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος  μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,

β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων,

γ) παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και

δ) συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

 1. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. ή από άλλον φορέα, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73.
Διατάξεις ΣΔΕ
Αρθρο 72
Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.

 Με τον κανονισμό λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 73 ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.,

β) τα προγράμματα εκπαίδευσης και η διάρκειά τους,

γ) η διοίκηση και στελέχωση των Σ.Δ.Ε.,

δ) η μοριοδότηση των εκπαιδευτών,

ε) η διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων,

στ) η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Σ.Δ.Ε.,

ζ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών και μετεγγραφών των εκπαιδευόμενων,

η) η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους,

θ) τα υπηρεσιακά έντυπα και

ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε..

Αρθρο 73
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. δύναται να ιδρύονται Σ.Δ.Ε. και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Εξειδικεύονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε..

β) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. και δύναται να ορίζεται άλλος φορέας, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., για την προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και των συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 72.
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. δύναται να λειτουργούν στα Σ.Δ.Ε. προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε., εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι και διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

Δείτε επίσης

Διαβούλευση σχεδίου νόμου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Εως Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Παρουσίαση σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση
Συνέντευξη Τύπου-Υπ. Παιδείας: Αιτήσεις Πανελλαδικών-αξιολόγηση μαθητών-νέα ν/σ-πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙυ
Πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ: Με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση