Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις για Συμβούλους Σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές ενηλίκων στο ν/σ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις για Συμβούλους Σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές ενηλίκων στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, στα άρθρα 157 και 158.

Διατάξεις για Συμβούλους Σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές ενηλίκων

Με τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 157 και 158 στο νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απασχόληση μη πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣυΕΠ) ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ είναι αναγκαίες για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για την απασχόληση μη πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων σε προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Ακολουθούν τα άρθρα

Άρθρο 157

Απασχόληση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 53 ν. 4763/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί ίδρυσης, αδειοδότησης και πιστοποίησης ποιότητας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) απασχολούνται πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με βάση το σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας Συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

α) Ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α., αν δεν επαρκεί ο αριθμός των πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 13173/Κ6/7.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 617), επιτρέπεται η απασχόληση μη πιστοποιημένων συμβούλων, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον ενδιαφερόμενο φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενοι πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά υποψήφιο, που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τον τρόπο που αποφασίζεται από τον Οργανισμό και δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Δ.Σ.. Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας, ως εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρείται η κατοχή: αα) είτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα,

αβ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού ή 104 μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό,

αγ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίου / πιστοποιητικού, ή οποιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ),

αδ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και: αδα) πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδβ) βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ. στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδγ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ή

αδδ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου.

β) Τα προγράμματα των υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α) έχουν διάρκεια, τουλάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) ωρών κατάρτισης και στο αρχείο του φορέα υφίστανται για κάθε πρόγραμμα: βα) ωρολόγιο πρόγραμμα, ββ) κατάλογος εκπαιδευτών και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών κατάρτισης σε αναγνωρισμένους φορείς της Συ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), από τους οποίους βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Στις υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α), εκτός του ανωτέρου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεων, προσκομίζεται και βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

γ) Η επαγγελματική εμπειρία του ενός (1) έτους αποδεικνύεται από τα παρακάτω αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: γα) για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον δημόσιο τομέα απαιτείται: βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), από την οποία προκύπτουν η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας, καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες αυτή διανύθηκε.

γβ) Για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται: σύμβαση εργασίας στην οποία αναφέρονται το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση του Συμβούλου, στην οποία δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

γγ) Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού.

δ) Τα ανωτέρω προσόντα και η παρεχόμενη έγκριση δεν ισοδυναμούν με πιστοποίηση των εγκεκριμένων ως συμβούλων σταδιοδρομίας.

ε) Όλα τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,, ως προς την πληρότητα και τη συμβατότητά τους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και προσόντα, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση, αφού έχει προηγηθεί προέλεγχος του φορέα απασχόλησης. Ο έλεγχος γίνεται από έναν αξιολογητή του Υπομητρώου Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η έγκριση που παρέχεται δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση των συμβούλων σταδιοδρομίας.

στ) Οι φορείς που υλοποιούν πράξεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη και συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με τα προσόντα των συμβούλων που προέβλεπε η εκάστοτε πρόσκληση.».

Άρθρο 158

Απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων – Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 54 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί εκπαιδευτών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5, ως εξής:

«3. Η χορήγηση της έγκρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με την παρ. 2, δίνεται, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι:

α) είτε έχουν ήδη ελεγχθεί/αξιολογηθεί οι αιτήσεις αυτών ως προς το ότι πληρούν τα κριτήρια των παρ. 4 έως 20 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2844) και έχουν ενταχθεί από τους αξιολογητές στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας», της περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά δεν έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης,

β) είτε υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για πρώτη φορά, αίτηση για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, με τα δικαιολογητικά των παρ. 7 έως 9 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, προκειμένου να τύχουν αξιολόγησης και να κριθεί ότι η αίτησή τους εντάσσεται στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας» με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Η χορήγηση της έγκρισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ισχύει έως το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθούν, για πρώτη φορά, εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής και επιτυχούς αποτελέσματος.

5. Αν εκπαιδευτής ενηλίκων, εγκεκριμένος με τις ως άνω προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 3, δεν συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι «μη πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας», όπως αυτό αποτυπώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων πιστοποίησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παύει η ισχύς της έγκρισης που του είχε χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απασχόλησή του στο πρόγραμμα. Η λήξη ισχύος της δοθείσας έγκρισης της παρ. 3 συμπίπτει με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος απασχόλησης.».

Δείτε επίσης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διατάξεις: Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Κάλυψη εκτός έδρας και οδοιπορικών των Συμβούλων Εκπ/σης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπ/σης | Διατάξεις 

Διάταξη για συμβάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Οι διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Δείτε επίσης

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία: Παράθεση στοιχείων από το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή 

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση