Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στα άρθρα 30-31-32 του νόμου 5103/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στα άρθρα 30-31-32 του νόμου 5103/2024 – ΦΕΚ Α 57/19-4-2024 – Το 2025 το Τμήμα Νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη-Τροποποίηση διατάξεων ν.5094/2024.

Διατάξεις για το Δημοκρίτειο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 57/19-4-2024 ο νόμος 5103/2024 στον οποίο περιλαμβάνονται τα άρθρα 30, 31 και 32 αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις του ν.5094/2024 αναφορικά με τη λειτουργία Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 30-31-32:

  1. Η έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) έως τη λήξη του  ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα είναι στο Διδυμότειχο και μετά θα έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.
  2. Διατηρείται στο Διδυμότειχο, μέχρι τη λήξη του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, η λειτουργίας του Παραρτήματος του αντίστοιχου Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που έχει ενταχθεί στο προαναφερόμενο Τμήμα του Δ.Π.Θ.
  3. Το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 θα γίνει η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).
  4. Ρυθμίζεται πληρέστερα η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης με αντικείμενο τον ορισμό ειδικών προθεσμιών για τη ρύθμιση ζητημάτων, που σχετίζονται με την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς περιλαμβάνεται, πλέον, στη διάταξη αυτή και η περίπτωση ένταξης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων.

Ακολουθούν τα άρθρα

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 30

Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 5094/2024

Στο άρθρο 7 του ν. 5094/2024 (Α’ 39), περί ίδρυσης Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1 διαγράφονται οι λέξεις «, με έδρα την Αλεξανδρούπολη»,

β) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

2. Το Τμήμα Νοσηλευτικής της παρ. 1 έχει έδρα το Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024- 2025. Από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής το Τμήμα Νοσηλευτικής του πρώτου εδαφίου έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.

3. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη.»

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος ν. 5094/2024 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 215 ν. 5094/2024

Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 5094/2024 (Α’ 39), περί της έναρξης ισχύος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) διαγράφονται οι λέξεις «, της παρ. 3 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 8»,

β) πριν τις λέξεις «του άρθρου 9» προστίθενται οι λέξεις «των παρ. 2, 3 και 4» και

γ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ισχύς των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 2 του άρθρου 8 εκκινεί από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.»

Άρθρο 32

Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 6α άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

1. Στην παρ. 6α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τις λέξεις «ή συγχώνευσης» προστίθενται οι λέξεις «ή ένταξης» και η παρ. 6α διαμορφώνεται ως εξής:

«6 α. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης ή ένταξης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό:

α) του συντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,

β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, εφόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,

δ) της κατάταξης της σχολής ή του τμήματος στα επιστημονικά πεδία ή τομείς και

ε) του αριθμού εισακτέων στη σχολή, στο τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.»

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην τεχνητή νοημοσύνη-Ο μετασχηματισμός της εκπ/σης δεν είναι εθελοντική διαδικασία 

Προωθητές Erasmus+ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την περίοδο 2021-2027

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση