Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις: Ο ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας-Συνδρομές μελών και παλαιότερες οφειλές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις: Ο ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας-Συνδρομές μελών και παλαιότερες οφειλές δυνατότητα ρύθμισης αυτών – Νόμος 5107/2024 .

Ο ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας-Συνδρομές μελών

Δυο (2) διατάξεις που αφορούν στον Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) περιέχονται στον νόμο 5107/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 64/1-5-2024, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, “Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις”.

Συγκεκριμένα στα άρθρα 15 και 16 ρυθμίζεται η εποπτεία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και λοιπά εσωτερικά ζητήματα του Συνδέσμου, καθότι μετά τη σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως αυτή προβλέφθηκε στο Π.Δ. 77/2023, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά της μέχρι πρότινος ασκούμενης από το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εποπτείας επί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας λόγω συνάφειας και  επιπλέον, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Συνδέσμου προστίθεται πρόβλεψη για την περίπτωση της απαλλαγής μελών του από προηγούμενες οφειλές αλλά και τη δυνατότητα ρύθμισης τυχόν οφειλόμενων συνδρομών τους.

Ακολουθούν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 5107/2024

Άρθρο 15

Εποπτεία του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 111 ν. 4387/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί σύστασης του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», τροποποιείται το εποπτεύον όργανο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (εφεξής Σ.Κ.Λ.Ε.), µε έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούµενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

Άρθρο 16

Ζητήµατα συνδροµής µελών του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» – Προσθήκη παρ. 3Α και 3Β στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017

Στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), περί εγγραφής και συνδροµής µελών, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β ως εξής:

«3Α. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ., για εξαιρετικούς λόγους και έπειτα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, καθώς και προσκόµιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών βάσει των οποίων αποδεικνύεται η συνδροµή των ως άνω εξαιρετικών λόγων, είναι δυνατή η απαλλαγή από προηγούµενες συνδροµές για όσο χρονικό διάστηµα συνέτρεχαν οι εξαιρετικοί λόγοι. Οι εξαιρετικοί λόγοι που καθιστούν εφικτή την απαλλαγή από προηγούµενες οφειλόµενες εισφορές καθορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Λ.Ε.. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των ως άνω εξαιρετικών λόγων.

3Β. Μέλη που οφείλουν συνδροµές άνω του ενός (1) έτους έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και µιας (1) εκ των οφειλόµενων εισφορών, ώστε να θεωρούνται οικονοµικά τακτοποιηµένοι για το τρέχον έτος. Η υπαγωγή στην ως άνω ρύθµιση γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση του µέλους, η οποία υποβάλλεται άπαξ, µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού µητρώου µελών του Σ.Κ.Λ.Ε.. Η µη εξυπηρέτηση της ρύθµισης καθιστά άµεσα απαιτητή την εξόφληση όλων των οφειλόµενων εισφορών, προκειµένου το µέλος να θεωρείται οικονοµικά τακτοποιηµένο.»

Δείτε επίσης

Χρόνο αναμονής αξιολόγησης μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ έως 3 μήνες προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα ΑμεΑ 

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση 

Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 

Πριν φύγετε

Παιδαγωγικά μέτρα αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού-148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying 

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση