Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διατάξεις: Παιδαγωγική ευθύνη Συμβούλων Εκπαίδευσης-Θητεία στελεχών-Επιτροπές αποτίμησης συγγραφικού έργου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διατάξεις: Παιδαγωγική ευθύνη Συμβούλων Εκπαίδευσης-Θητεία στελεχών-Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

Διατάξεις

Διατάξεις για την Παιδαγωγική ευθύνη Συμβούλων Εκπαίδευσης, τη Θητεία στελεχών εκπαίδευσης και τις Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, περιέχονται στο σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Το ΥΠΑΙΘΑ έκρινε αναγκαίες τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είτε της έλλειψης κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης είτε της ανυπαρξίας κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης ορισμένων κλάδων / ειδικοτήτων, για την επίτευξη ασφάλειας δικαίου, καθώς και τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και για την πρόβλεψη οργάνου που αποτιμά το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, καθώς και διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), που θα διευκολύνει τις διαδικασίες επιλογής των παραπάνω στελεχών εκπαίδευσης.

Αναλυτικά οι διατάξεις

Άρθρο 10

Παιδαγωγική ευθύνη Συμβούλων Εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4823/2021

Στο πρώτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι λέξεις «και εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση αυτή» διαγράφονται και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής: «δ) Κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστημονικής ευθύνης, έχει και την παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της βαθμίδας εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση που καταλαμβάνει. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων. Με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθεται στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης η παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ανατίθεται παιδαγωγική ευθύνη σε Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική ευθύνη των λοιπών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ανατίθεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης ομοίως με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, δύναται, με απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, να ανατίθεται σε Σύμβουλο Εκπαίδευσης επιπλέον η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων της έτερης βαθμίδας από εκείνη, στην οποία υπάγεται η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, την οποία καταλαμβάνει. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν αναλαμβάνουν την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων.».

Άρθρο 11

Θητεία στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4823/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου42 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί θητείας στελεχών και ανάληψης υπηρεσίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν. Όσοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α)των περ. στ) έως ιζ) όσο και β) των περ. ιη) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ. α) και β) της παρούσας. Το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για όσους τοποθετούνται σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. δ) έως ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30.».

Άρθρο 12

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 36 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «των υποψήφιων στελεχών εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη του πέμπτου εδαφίου του παρόντος» και β) προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του πέμπτου εδαφίου του παρόντος, δύναται να αποτιμάται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αποτελούνται από Συμβούλους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή Επιστημονικούς Συμβούλους του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού έργου εισηγείται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 τουάρθρου33. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του πρώτου εδαφίου καθορίζεται το συμβούλιο ή τα συμβούλια επιλογής, τα οποία επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45). Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, καθώς και διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αποτιμάται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου37 με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33.».

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση ΕΔΩ

Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Διάταξη-Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πριμοδότηση προϋπηρεσίας και μονάδων μετάθεσης για μόνιμους και αναπληρωτές 

Σχολεία σε νοσοκομεία: Για μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας | Διάταξη 

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο: Εφαρμογή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια 

Τοπική πρόσκληση για το 2024-25 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο 

Πιερρακάκης στη Βουλή: Και του χρόνου θα γίνει ότι και φέτος με τους 10.000 διορισμούς-Τι είπε για προσλήψεις αναπληρωτών

Μητρώο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών συστήνεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Διάταξη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση