Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο: Εφαρμογή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο: Εφαρμογή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Διάταξη στο πολυνομοσxέδιο

Ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου, αναπτύσσεται και λειτουργεί στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με διάταξη στο σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Αναλυτικά η διάταξη

Επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Προσθήκη άρθρου 26Β στον ν. 4368/2016

Στον ν. 4368/2016 (Α’ 21), μετά από το άρθρο 26Α, προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής:

«Άρθρο 26Β Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών Α’ τάξης Λυκείου

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», με σκοπό τηv παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Λυκείου. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί στον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή του Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑ.Λ.) ή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), με στόχο να διαπιστωθούν οι κλίσεις και δεξιότητές τους, οι οποίες είναι χρήσιμες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου μέσω αυθεντικοποίησης των διαπιστευτηρίων, που διαθέτει στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

3. Η υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού διενεργείται κάθε σχολικό έτος από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού σε ψηφιακή μορφή. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ατομική συνεδρία, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά, με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος προβαίνει σε αξιολόγηση του ανωτέρω ερωτηματολογίου, διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή με γνώμονα τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του και κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου δράσης.

4. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 δημιουργείται Μητρώο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Μ.Ε.Π.), στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5. Ο μαθητής –χρήστης επιλέγει από το Μ.Ε.Π. τον οικονομικό φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, στον οποίο αποδίδεται απευθείας η οικονομική διευκόλυνση. Το Μ.Ε.Π. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των οικονομικών φορέων στο Μ.Ε.Π. είναι οι ακόλουθοι: α) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού να προβλέπεται στους σκοπούς του καταστατικού του φορέα, β) η έδρα του φορέα να βρίσκεται στην ημεδαπή, γ) ο φορέας να διαθέτει πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού της παρ. 3, δ) ο φορέας να διαθέτει τεχνογνωσία και επαρκή εμπειρία στον σχεδιασμό ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού και στη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και ειδικότερα να έχει παράσχει υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

6. Κατά τη διενέργεια της ατομικής συνεδρίας επιτρέπεται η ζωντανή μετάδοση ήχου ή εικόνας σε πραγματικό χρόνο για την πραγμάτωση του σκοπού των παρ. 2 και 3. Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση της ατομικής συνεδρίας.

7. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην εφαρμογή συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους σκοπούς του παρόντος, για περίοδο τριών (3) ετών, και στη συνέχεια διαγράφονται. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και ιδίως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α` 137).

8. Η χρηματοδότηση του έργου του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να εξειδικεύεται το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών των οικονομικών φορέων και ο τρόπος υλοποίησής τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του Μ.Ε.Π.,η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης των οικονομικών φορέων και οι πρόσθετοι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Π., το σύνολο των απαιτούμενων για την ένταξη δικαιολογητικών, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής τους από το Μ.Ε.Π., καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης του οικονομικού φορέα, τη διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αποζημίωση του φορέα.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον χρόνο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τους όρους, τον ειδικότερο χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα, το περιεχόμενο, τα στοιχεία που καταχωρούνται, τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη – μαθητή, τη συμπλήρωση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου επαγγελματικού προσανατολισμού, τη διαδικασία διενέργειας της ατομικής συνεδρίας με σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, την καταγραφή των δεδομένων αυτών, την ελάχιστη επεξεργασία τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τους φορείς, καθώς και κάθε άλλη τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 7 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Διαβούλευση ΕΔΩ

Δείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης στη Βουλή: Και του χρόνου θα γίνει ότι και φέτος με τους 10.000 διορισμούς-Τι είπε για προσλήψεις αναπληρωτών

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας από τη ΔΟΕ Δευτέρα 15.07 για το έγγραφο με τις “διευθετήσεις αξιολόγησης”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση