Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ.3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ.3ΕA/2019 Προκήρυξης  – Υπουργείο Παιδείας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Στην αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄, ΑΔΑ: 6ΩΤΔ4653ΠΣ-ΣΗ4) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. 1), για την έκδοση της οποίας έχετε ενημερωθεί με το αριθμ. 39991/Ε1/14-03-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
 • «Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.» και
 • «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.»

Δείτε:

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε για τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή

Στο ανωτέρω πλαίσιο, είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες σας επωμίζονται τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας, αφού παραλαμβάνουν, ως υποχρεούνται, τα δικαιολογητικά, και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ.2 που ακολουθεί, οφείλουν να  αξιολογούν αν  τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο  αυτών  συνάδουν  απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη  του  ΑΣΕΠ  (ανωτέρω  σχετ.  2 ), και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ 1.

 1. Υπενθυμίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις Εκπ/σης (σχετ. 2 και 3, αντιστοίχως) έχουν οριστεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 Δείτε:

ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Σχετικά με την προϋπηρεσία και την κατάθεση ενστάσεων – Επισήμανση από το especial.gr

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ.3ΕA/2019 Προκήρυξης  – Υπουργείο Παιδείας

 

Προκήρυξη

 

Κλάδοι

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

(στο www.asep.gr)

Προθεσμία Κατάθεσης δικαιολογητικών

(στις Δ/νσεις Εκπ/σης)

ΠΕ61 – ΠΕ71  

 

 

08-05-2019

έως

24-05-2019

(ώρα 14:00)

ΠΕ01 – ΠΕ02 – ΠΕ03 – ΠΕ04 – ΠΕ05 –
ΠΕ06 – ΠΕ07 – ΠΕ08 – ΠΕ11 -ΠΕ33 – 02-05-2019
3ΕΑ/2019 ΠΕ34 – ΠΕ40 – ΠΕ41 – ΠΕ60 – ΠΕ70 – έως
ΠΕ78 – ΠΕ79.01 – ΠΕ80 – ΠΕ81 – 30-05-2019
ΠΕ82 – ΠΕ83 – ΠΕ84 – ΠΕ85 – ΠΕ86 –
ΠΕ87 -ΠΕ88 – ΠΕ89 – ΠΕ90 – ΠΕ91
με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

 

Προκειμένου, δε, να ολοκληρωθεί ομαλά, από πλευράς σας, η καταχώριση των σχετικών ιδιοτήτων/μοριοδοτούμενων κριτηρίων στους φάκελους των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική πλατφόρμα θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι και την Τρίτη 04-06- 2019.

 

 1. Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι ο εκπ/κός έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εγγραφής του υποψηφίου, δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση της ανωτέρω σχετικής 3 πρόσκλησης και του επισημαίνει την ως άνω υποχρέωση.

Κατά τα λοιπά, συνιστάται η ενημέρωση των υποψηφίων περί υποχρέωσης υποβολής και

της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 

 1. Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ:

 Δείτε επίσης:

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας – Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ.3ΕA/2019 Προκήρυξης  – Υπουργείο Παιδείας

 1. Προς διευκόλυνση στην περιήγηση σας στην επικαιροποιημένο πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, με σκοπό την καταχώριση των κατά περίπτωση ιδιοτήτων/ μοριοδοτούμενων κριτηρίων, σας παραπέμπουμε στο σχετικό εγχειρίδιο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

 • Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (24-5- 2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ.
 • Καταχώριση στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μόνο για υποψηφίους των οποίων η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή προκύπτει από τα καταχωρισμένα πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου τους (ή/και από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κατά την παρούσα διαδικασία).
 • Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες μορφές/ονομασίες του).

Διευκρινίσεις για 3ΕΑ/2019: Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ.3ΕA/2019 Προκήρυξης  – Υπουργείο Παιδείας

 Σημείωση 1: Στην παρ. 4 της αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» ορίζεται ότι: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως  ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα».

Στην ανωτέρω περίπτωση, στην οποία εμπίπτουν περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ενδεικτικά αναφέρεται το ΜΠΣ Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικών Σπουδών / Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική καταχώριση του πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μέσω της επιλογής «Προέλευση Πτυχίου: Πτυχίου Εσωτερικού». Σε περίπτωση αμφιβολιών μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας.

 Σημείωση 2: Ειδικά για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν απαιτείται να προβαίνετε σε περαιτέρω ενέργειες, ως προς την καταχώριση αυτών και ως μεταπτυχιακών τίτλων. Τυχόν επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι των υποψηφίων, κατόχων των ως άνω ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών, καταχωρίζονται κανονικά από τις Υπηρεσίες σας.

 • Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι, επικαλούμενα στην Υποενότητα Ι της ειδικής έντυπης αίτησης στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού [για κατά περίπτωση απόδειξη (επιπρόσθετων) προσόντων/μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων], δεν είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό φάκελό του στο ΟΠΣΥΔ, η Δ/νση δεν οφείλει να προβεί σε αναζήτηση σχετικών δικαιολογητικών ή/και να αξιολογήσει, περαιτέρω, το υπό κρίση αίτημα.
 • Για περιπτώσεις τροποποίησης καταχωρισμένων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (Υποενότητα III της ειδικής έντυπης αίτησης) – και εφόσον δεν καθίσταται εφικτή από πλευράς σας η απευθείας διενέργεια της αλλαγής – θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας προκειμένου να σας ενεργοποιούν τη σχετική δυνατότητα.

Δείτε:

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ

 • Η καταχώριση (νέων εγγραφών) προϋπηρεσιών (πλην αυτών σε κράτη μέλη της ΕΕ) διενεργείται στην καρτέλα «Πρόσληψη/Ανάληψη» και ειδικότερα στην υποενότητα «Ανάληψη εκτός Πρόσληψης» με την επιλογή του πεδίου «+Ανάληψη».

Κατόπιν ολοκλήρωσης καταχώρισης της προϋπηρεσίας, καθίσταται υποχρεωτική από πλευράς σας και η μεταφόρτωση των προσκομισθέντων σχετικών δικαιολογητικών, μέσω της επιλογής «Μεταβολές Στοιχείων» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία». Ειδικότερα, αρχικώς επιλέγετε το πεδίο «Αίτημα Μεταβολής», όπου και καταχωρίζονται τα γενικά στοιχεία της καταχωρισμένης εγγραφής και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Ιστορικό/Κατάσταση Αιτημάτων» και – στην εικόνα που αναδύεται κατόπιν επιλογής του εικονιδίου «Προβολή» – μεταφορτώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά επιλέγοντας το πεδίο «Μεταφόρτωση Πιστοποιητικού (*.pdf)».

Ειδικά, για τις προϋπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για τις προϋπηρεσίες εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) δεν θα διενεργείται καταχώριση της προϋπηρεσίας από πλευράς σας, αλλά θα ακολουθούνται απλώς τα βήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω περί μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, προκειμένου η σχετική διαδικασία να αξιολογηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία ή/και από το ΑΣΕΠ σε μεταγενέστερο στάδιο. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση καταχώρισης «Αιτήματος Μεταβολής» στοιχείων προϋπηρεσίας εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) στο πεδίο «Περιγραφή» θα πρέπει να καταγράφεται, πλην ενδεχομένως άλλων στοιχείων, (και) το λεκτικό «Προϋπηρεσία εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ)», προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναζήτηση/εξαγωγή των συγκεκριμένων περιπτώσεων από το ΟΠΣΥΔ.

Δείτε το Εγγραφο με διευκρινήσεις διορισμών του ΥΠΠΕΘ

Δείτε επίσης:

Επικουρικός Ειδικής Αγωγής: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών. Ζητούν άρση της αναδρομικής ισχύος του νόμου των διορισμών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση