Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινισεις για Απουσιολογία-Παρουσιολογία αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινισεις για Απουσιολογία-Παρουσιολογία αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Διευκρινισεις για Απουσιολογία-Παρουσιολογία

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων/ Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ, των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ κατά την περίοδο της επαναλειτουργίας τους, απέστειλε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ στις ΔΠΕ και ΔΔΕ της χώρας

Η Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων/ Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ κατά την περίοδο της επαναλειτουργίας τους.

Σχετ. 1: Η με αρ.πρωτ. 1473/09.04.2020 (ΑΔΑ: 96Μ046ΜΤΛΗ-0ΔΓ – Ανακοινοποίηση στο ορθό 16-04-2020) εγκύκλιος της ΕΔ ΕΣΠΑ για την τήρηση απουσιολογίων/παρουσιολογίων σε σχολικές μονάδες (πλην ΚΕΣΥ) κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού.

2: Η με αρ.πρωτ.1667/06.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠΦ46ΜΤΛΗ-ΟΓ5) εγκύκλιος της ΕΔ ΕΣΠΑ για την τήρηση απουσιολογίων/παρουσιολογίων σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την περίοδο της σταδιακής επαναλειτουργίας τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δύο (2) σχετικών και ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των ΣΜΕΑΕ των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 62359/ΓΔ5/25.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ», οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να παρευρίσκονται από την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία προετοιμασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εγκύκλιο καθώς και τον προγραμματισμό για την επαναλειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, θα συμπληρώνονται, ως εξής:

  • Για το χρονικό διάστημα 28/05/2020 – 29/05/2020, τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά για όλους τους αναπληρωτές που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις ΣΜΕΑΕ και στη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται «προετοιμασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων».
  • Από 01/06/2020, ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά για τους αναπληρωτές με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.

 

  • Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ανάθεση μαθημάτων στο πρόγραμμα ολοήμερου παρουσιάζονται καθημερινά στο πρωινό πρόγραμμα, οπότε στο απουσιολόγιο θα συμπληρώνεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των αναπληρωτών.

Με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, εφαρμόζονται εφεξής οι οδηγοί εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ.

 Δείτε σχετικά

Ειδικά σχολεία Πρωτοβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία Δευτεροβάθμιας: Τρόπος επαναλειτουργίας-Οδηγίες ΕΟΔΥ | Εγκύκλιος
Απόφαση τρόπου επαναλειτουργίας ειδικών σχολείων και Πρωτοβάθμιας | ΦΕΚ

______________________

Διευκρινισεις για Απουσιολογία-Παρουσιολογία

Ι. Πράξεις με Απουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

1

 

 

5047082

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-

2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082 στο πλαίσιο των Αξόνων

Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΧ8Τ4653ΠΣ-ΙΧΝ

 

 

2

 

 

5047057

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5047057

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

6Δ0Λ4653ΠΣ-ΤΞ8

 

3

 

5045765

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

 

ΩΑΣ44653ΠΣ-ΜΒΝ

Διευκρινισεις για Απουσιολογία-Παρουσιολογία

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
    Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».  
 

4

 

5048220

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με

κωδικό ΟΠΣ 5048220 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Ω7ΦΡ4653ΠΣ-1ΚΤ

 

5

 

5046048

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τα έτη 2019-2020 & 2020-2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5046048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ω81Υ4653ΠΣ-Η4Ρ

 

6

 

5047097

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Ω1ΠΜ4653ΠΣ-3Ι8

 

7

 

5031773

«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031773, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

 

6ΠΙ44653ΠΣ-709

 

8

 

5031825

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5031825,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

 

ΨΠΝΟ4653ΠΣ-Ξ76

 

9

 

5031769

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031769,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

ΩΤΕΛ4653ΠΣ-ΕΚΖ

 

10

 

5031881

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031881, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

627Δ4653ΠΣ-5Μ5

 

11

 

5030985

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021 στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ 5030985, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 

Ψ8ΚΚ4653ΠΣ-ΝΝΣ

 

 

12

 

 

5030264

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για

τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030264, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία

Θράκη 2014-2020»

 

 

ΨΧΨΑ46ΜΤΛΗ-Μ2Ω

 

13

 

5047058

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ

5047058 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

6Δ4Β4653ΠΣ-ΖΡΘ

 

14

 

5047065

«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020», με

κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

ΩΕΖΔ4653ΠΣ-ΜΓ8

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

15

  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 40 του Ν.

4633/2019 (Α΄161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

 

 

6Φ944653ΠΣ-3Θ2

 

16

 

5010706

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικό έτος 2019 – 2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ψ1Ζ04653ΠΣ-8Τ3

 

 

17

 

 

5046499

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΣΧ.ΈΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΓΤΤ4653ΠΣ-22Τ

 

ΙΙ. Πράξεις με Παρουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

1

 

5031672

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021»

με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

ΨΨΜ24653ΠΣ-ΛΑ3

 

2

 

5030717

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

 

ΨΓ1Α4653ΠΣ-1ΜΜ

 

3

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5030373, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

6ΥΑΛ4653ΠΣ-10Π

 

4

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

6ΞΨΟ4653ΠΣ-ΦΣΔ

 

5

 

5002810

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020 ΩΖΔΟ4653ΠΣ-1ΞΠ

(Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5474/15-10-2019

έγγραφο της ΕΔ

ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας)

 

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ

  

Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση