Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ σε φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Διευκρινίσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού και τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΙ έως και τις 30.11.2020, εξέδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Βασίλης Διγαλάκης.

Με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 383/10/11/2020 έγγραφο διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό προϋποθέσεις, οι οποίες παρατίθενται ακολούθως.

Αναλυτικά το έγγραφο
Θέμα: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 380/7.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετά από υποβολή σχετικών ερωτημάτων ως προς την εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΙα/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899), δυνάμει της οποίας ορίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov-2, και ορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020,

διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς το ζήτημα της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα:

Η αναστολή αφορά

σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διεξάγεται με φυσική παρουσία φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση φοιτητών

σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διεξάγεται απαραιτήτως υπό την εποπτεία των διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού σπουδών ή/και του Κανονισμού πρακτικής άσκησης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία

συνεχίζεται κανονικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε – εκπαίδευση), με εξαίρεση αυτή που από τη φύση της δεν δύναται να διεξαχθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις.

Σε συνέχεια

του υπ’ αριθ. 380/7.11.2020 εγγράφου, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας,

• το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,

• εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

Επισημαίνεται ότι

λόγω της ποικιλομορφίας των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κάθε πρακτικής άσκησης, η διεξαγωγή της δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με μεθόδους εξ αποστάσεως, αντιθέτως μάλιστα ορισμένες φορές για την ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή της είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

Για τον λόγο αυτό,

η αξιολόγηση εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών δύναται να διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης κάθε προγράμματος σπουδών ή τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανα του Τμήματος ή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), εάν αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο Π.Μ.Σ..

Η εν λόγω διαδικασία

ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής.

Διευκρινίζεται ότι

για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών (φοιτητής, φορέας υποδοχής και Α.Ε.Ι.) σχετικά με το γεγονός ότι η διεξαγωγή της μπορεί να συνεχιστεί με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Ειδικά

για τη πρακτική άσκηση που διεξάγεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα εμπλεκόμενα μέρη (Α.Ε.Ι., φοιτητές και φορείς υποδοχής) θα πρέπει να εξασφαλίσουν την τήρηση των ειδικότερων όρων που ισχύουν σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.

Τέλος,

καλούνται οι ιδρυματικοί υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης των Α.Ε.Ι. και υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης των Τμημάτων να ενημερώσουν σχετικά τους φοιτητές και τους φορείς υποδοχής με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ-Μέτρα lockdown: Από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020
Διευκρινίσεις λειτουργίας ΑΕΙ για τα μέτρα προστασίας από covid-19

Δείτε επίσης

Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημόσιο: Πως θα λειτουργήσει έως 30.11.2020-Η νέα Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση