Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διεθνοποίηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών ΑΕΙ: Προδημοσίευση πρόσκλησης για ένταξη στη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διεθνοποίηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών ΑΕΙ: Προδημοσίευση πρόσκλησης για ένταξη στη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Διεθνοποίηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών ΑΕΙ

Η Πρόσκληση έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιδιώκουν να οργανώσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης και έρευνας υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία επιστημόνων που θα συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση

Με τη σύναψη τέτοιων εκπαιδευτικών συμφωνιών αναμένεται η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέσω της παροχής νέων και καινοτόμων κοινών διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Με τον τρόπο αυτόν θα επιτευχθεί η προσέλκυση φοιτητών σε προγράμματα σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων, θα αποφευχθεί η διαρροή φοιτητών στο εξωτερικό, θα ενδυναμωθεί η απασχόληση των Ελλήνων πανεπιστημιακών ερευνητών, θα αποφευχθεί το brain drain ενώ θα ενισχυθεί σοβαρά η προοπτική επιστροφής διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων στη Χώρα (brain gain).

Η λειτουργία αλλά και η ενίσχυση τέτοιων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στηρίζεται στο πρόσφατο θεσμικό κεκτημένο. Ειδικότερα, το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών αναθεωρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε με τον Νόμο 4957 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), ενώ οι δυνατότητες εκπαιδευτικής συνεργασίας με πανεπιστήμια της αλλοδαπής αλλά και χρηματοδότησής τους διευρύνθηκαν ουσιωδώς με τον Ν. 5094 (ΦΕΚ 39Α/13-3-2024). Επιπροσθέτως, με την τροποποίηση του άρθρου 84 του ν.4957/2022 (Α’141) με το Άρθρο 61 του Ν. 5094 (ΦΕΚ 39Α/13-3-2024) καθίσταται εφικτή η δυνατότητα χρηματοδότησης συμπράξεων Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Με βάση αυτό το θεσμικό κεκτημένο, η παρούσα Πρόσκληση επιδιώκει την έμπρακτη προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Με τη δημιουργία και χρηματοδότηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες φοιτητές που μπορούν να εγγραφούν στα αγγλόφωνα ή ελληνόγλωσσα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Για την προσέλκυσή τους απλουστεύεται το σύστημα χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής. Η σύμπλευση των ελληνικών ΑΕΙ με καταξιωμένα διεθνή πανεπιστήμια θα αναβαθμίσει το ακαδημαϊκό τους έργο και θα ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στη δράση τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

1. Να εκπροσωπούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

2. Το αλλοδαπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να βρίσκεται στις 100 πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης των πανεπιστημίων, σύμφωνα με τους οίκους διεθνών κατατάξεων: QS (World University Rankings – Top global universities), THE (Times Higher Education) ή ARWU (Shanghai Ranking).

3. Να μην προτείνουν συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ρωσίας, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 σε τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014.

4. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ΕΛΚΕ και συνεπώς λόγο απόρριψης της αιτήσεως χρηματοδότησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 62.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 50.000.000 ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. Για τη δράση αυτή η συνεισφορά του Εθνικού ΠΔΕ εκτιμάται σε 12.000.000 ευρώ και αφορά την κάλυψη του ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ.

Το ποσό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις άμεσες κατηγορίες δαπανών για τα Α.Ε.Ι. καλύπτεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.). Κατά τη σύνταξη του προτεινόμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να αναγράφεται διακριτά το επιπρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης αυτού. Η χρονική διάρκεια των ενταγμένων – και σε υλοποίηση πράξεων – δύναται να παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν της εξέτασης του σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς την ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να αυξηθεί.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών παρουσιάζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δύναται να είναι:

1. Δαπάνες για την οργάνωση του ΠΜΣ και για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, όπως:

I. Σχέδιο Κανονισμού του νέου Π.Μ.Σ., καθώς και του σχετικού Οδηγού Σπουδών (στον οποίο περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον η περιγραφή (syllabus) των μαθημάτων, η διεξαγωγή υποχρεωτικών ή επιλογής εκπαιδευτικών ή και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο ελληνικό ή/και στο αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι διδάσκοντες κ.ά.).

II. Κανονισμός εφαρμογής των μεθόδων της ενδεχόμενης εξ αποστάσεως οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως σύγχρονης, ασύγχρονης, μεικτού συστήματος (blended learning), κλπ.

III. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, οι τυχόν μέθοδοι ψηφιακής αξιολόγησης των φοιτητών και το ψηφιακό υλικό αξιολόγησης, η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις ψηφιακές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4957/2022, όπως ισχύει και εφόσον απαιτείται.

IV. Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια αριστείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022.

2. Αμοιβές Μελών ΔΕΠ του ημεδαπού Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος που θα επιτελέσουν εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο εφαρμογής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

3. Αμοιβές Εκπαιδευτικού Προσωπικού του συνεργαζόμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής.

4. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων, κτιριολογικές μελέτες, μελέτες εξοπλισμού, αρχιτεκτονικά σχέδια, κατασκευαστικές μελέτες, μελέτες διαμόρφωσης χώρων και οικοδομικά καθώς και η αγορά λειτουργικού εξοπλισμού. Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από το ΑΕΙ.

5. Προμήθειας ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, αναλόγως του αντικειμένου του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

6. Επισκέψεις προετοιμασίας και κατάρτισης εκπαιδευτικών συμφωνιών μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και κάθε απαραίτητη δαπάνη μετακίνησης για τους σκοπούς οργάνωσης και λειτουργίας του κοινού Π.Μ.Σ (Joint Master).

7. Διοργάνωσης επιστημονικών ημερίδων και διεθνών συνέδριων σχετικά με τα αντικείμενα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

8. Ανάπτυξης υλικού προβολής των προγραμμάτων καθώς και λοιπές προωθητικές ενέργειες.

9. Συμμετοχές (memberships) σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, οι σχετικοί όροι και περιορισμοί θα εξειδικευτούν στην αναλυτική Πρόσκληση. Οι προτάσεις θα εξετάζονται αν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι ΑΜΕΣΗ. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής της υποβολής. Με το πέρας της υποβολής κάθε αίτησης χρηματοδότησης ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και την αξιολόγηση των προτάσεων σε δύο (2) στάδια, όπως αυτά θα οριστούν στην Αναλυτική Πρόσκληση. Ενδεικτικά, τα στάδια της αξιολόγησης δύναται να είναι:

1. Στάδιο Α’: Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης, επιβεβαίωσης τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής (ανωτέρω) και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

2. Στάδιο Β’: Αξιολόγηση σκοπιμότητας και ωριμότητας της πρότασης. Πιο ειδικά, κατά το στάδιο Β’ εξετάζεται και αξιολογείται κάθε υποβαλλόμενη πρόταση βάσει κριτηρίων όπως για παράδειγμα:

– εξέλιξη των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της συνεργασίας με αλλοδαπό πανεπιστήμιο (ωριμότητα),

– τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και των στοιχείων καινοτομίας του Π.Μ.Σ.

– τεκμηρίωση της ζήτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Έλληνες και αλλοδαπούς Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους.

Τα κριτήρια του σταδίου Α είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ. Η κάθε πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή «ΝΑΙ» σε κάθε κριτήριο. Ενδέχεται να ενσωματώνεται κριτήριο που μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένα την τιμή «Δεν εφαρμόζεται».

Για το Στάδιο Β’ θα οριστεί ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση μιας πρότασης χρηματοδότησης. Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τα επιμέρους στάδια αξιολόγησης. Σε περίπτωση που μια πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, τερματίζεται η αξιολόγηση της. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται σε ειδικό φύλλο αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης (καθώς και η βαθμολογία και οι συντελεστές βαρύτητας) θα εξειδικευτούν στην αναλυτική Πρόσκληση. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Η πρόταση αξιολογείται με βάση τη σειρά υποβολής. Πληροφορίες – Δημοσιότητα Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης θα οριστεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Η Αναλυτική Πρόσκληση του έργου θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/.

(Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου δημιουργεί ως προς την τελική Πρόσκληση της Δράσης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα).

Δείτε επίσης

“Αυτό είναι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο”: Αρθρο του Καθηγητή του Τμ. Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Γ. Ζαρωτιάδη 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην τεχνητή νοημοσύνη-Ο μετασχηματισμός της εκπ/σης δεν είναι εθελοντική διαδικασία 

Τεχνητή νοημοσύνη και αναβάθμιση δεξιοτήτων-Πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση και έλεγχό της σε παγκόσμιο επίπεδο 

Μαθησιακές επιδόσεις Eλλήνων μαθητών: “Καμπανάκι” ΟΟΣΑ-Τι ειπώθηκε στο Φόρουμ των Δελφών 

Εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικών: Διδακτικό και εργασιακό ωράριο-Αδειες-Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις | Οδηγός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση