Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για μετατάξεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για μετατάξεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν. 4957/2022 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίσεις για μετατάξεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ

Διευκρινίσεις παρέχονται με το υπ. αρ. Πρωτ.: 28716/Ζ2/14.03.2023 έγγραφο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, σχετικά με τις Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν. 4957/2022.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η έκδοση των διαπιστωτικών Πράξεων ένταξης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τα Ιδρύματα έως και την 31η .08.2023, τα δε έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δηλαδή η ανάληψη υπηρεσίας μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου 28716/Ζ2/14.03.2023 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μαρούσι, 14.03.2023

Αρ. Πρωτ.: 28716/Ζ2

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν. 4957/2022»

Κατόπιν δημοσίευσης της υπ’ αρ. πρωτ. 23375/Ζ2/01.03.2023 απόφασης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 694/Γ’/13.03.2023, ΑΔΑ: 6ΤΛΖ46ΜΤΛΗ-ΥΣΒ), με θέμα «Μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.» σας επισημαίνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) η έκδοση των διαπιστωτικών Πράξεων ένταξης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τα Ιδρύματα έως και την 31η .08.2023, τα δε έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, δηλαδή η ανάληψη υπηρεσίας μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε σχετικά 

Μετάταξη σε ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ 48 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης | Τα ονόματα 

Μετατάξεις σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ ΑΕΙ: Μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 289 του ν. 4957/2022 

Ενταξη σε κατηγορία ΕΕΠ και ΕΔΙΠ εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ Α/θμιας και Β/θμιας: Ερώτηση στη Βουλή 

Δείτε επίσης

Τρόπος υπολογισμού οργανικών κενών: Τι απάντησε στη Βουλή η Υφυπ. ΠΑΙΘ Ζ. Μακρή για τον αλγόριθμο 

Νέο σύστημα μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής προτείνει ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ)

Θέσεις ΑμεΑ σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%: 227 ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση