Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων-Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη και της Υφυπουργού Δ. Μιχαηλίδου.

Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Εχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης και η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Δ. Μιχαηλίδου υπέγραψαν την υπ. αριθμ. πρωτ. 131908/ΓΔ4/16-11-2023 Κοινή Απόφαση με θέμα:

“Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό και την παροχή διευκρινίσεων καθώς και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.)”.

Συγκεκριμένα η Απόφαση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Διευκρινίσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη συμμετοχή υποψηφίων, με γενικές και ειδικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων, τις αρμόδιες Επιτροπές και αναγκαίες ενέργειες, τη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων, καθώς και για πάσης φύσεως άλλο ζήτημα που ανακύπτει ή και αφορά σε κάθε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης ή απένταξης των διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β), καθορίζονται και παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο και αρμόδιο όργανο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Διευκρινίσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων που περιλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II, V, VI και VII της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46978/ΓΔ4/25-04- 2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθορίζονται και παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο και αρμόδιο όργανο από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).

3. Οι διευκρινίσεις που παρέχονται κατά τα άνω από το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προς κάθε ενδιαφερόμενο, κοινοποιούνται υποχρεωτικά από τον έναν φορέα στον άλλο καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο ή/και με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των φορέων που αναρτάται και η παρούσα απόφαση.

4. Για ζητήματα που προκύπτουν με συναρμοδιότητα του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» διευκρινίσεις παρέχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση των ανωτέρω φορέων. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46978/ΓΔ4/25-04-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β.

Δείτε επίσης

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων-Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη 

Η κατανομή 17.008 προσλήψεων στο Δημόσιο: Εγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση