Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας – Εγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ Ιωάννη Κατσαρού.

Διευκρινίσεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και το έργο τους έχει αξιολογηθεί επιτυχώς απέστειλε ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ κος Ι. Κατσαρός στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας με το υπ. αριθ. πρωτ. 43974/Ε3/25-4-2024 έγγραφο.

Στο έγγραφο παρατίθενται οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και τι απαιτείται για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

_____________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) & Β΄ (Δ.Ε.) – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ – ΕΒΠ

Μαρούσι, 25 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 43974/Ε3

ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. – 2. τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης – 3. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης – 4. τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επ’ αφορμή πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και το έργο τους έχει αξιολογηθεί επιτυχώς (εξαιρετικό, πολύ καλό ή ικανοποιητικό) κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Κανονιστικό πλαίσιο

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι οι εξής:

1. της παρ. 7 του άρθρου 66 και της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136),

2. της παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219),

3. των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), σε συνδυασμό τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 40 του ΥΚ (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και

4. της παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμό 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6273).

Β. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αξιολόγηση του έργου τους

Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μονιμοποιούνται εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας και έχουν λάβει μέρος με επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Συγκεκριμένα, για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ απαιτούνται:

α) δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. στ1 , της παρ. 1, του άρθρου 4 του ν. 4823/2021 και

β) επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου2 . Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, σε κάθε περίπτωση, η μονιμοποίηση γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (2) ετών υπηρεσίας. Περαιτέρω, για τη μονιμοποίηση ή μη, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα, αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ο/Η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης ή ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης της παρούσας οργανικής θέσης εκδίδει τις πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

1. Για τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ ως διδακτική υπηρεσία νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4823/2021)

2. Για τους εκπ/κούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πεδίο Α1 ή Α το σχ. έτος 2022-2023, ισχύει η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 16870/ΓΔ5/16-2-2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) εγκυκλίου αναφορικά με τη μη επανάληψη της αξιολόγησης του εν λόγω πεδίου κατά το σχ. έτος 2023-2024.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Δείτε σχετικά

Νέες διευκρινίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας 

Δείτε επίσης

Αναβλήθηκε η συζήτηση της αγωγής για την απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ από την αξιολόγηση 

Εγκύκλιος μετατάξεων-Ορθή επανάληψη: Eκπαιδευτικών και ΕEΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις από 22.04 έως και 01.05.2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση