Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ: Εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ: Kαθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης για την αξιολόγηση του έργου τους.

Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 87560/Κ7 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κου Γεώργιου Βούτσινου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4960/8-8-2023, έχουμε τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης για την αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Μορφή των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης

1. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους, οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. συμπληρώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 31Β του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου τους στον διαδικτυακό τόπο: https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr ο οποίος αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημόσιων Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α του ίδιου νόμου – «Πλατφόρμα Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.». Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα αξιολόγησης καθορίζεται μετά από τη συνεργασία της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Για την εξαγωγή τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων ως προς τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης, χρησιμοποιούνται ανοιχτού περιεχομένου ερωτήσεις, με τη δυνατότητα σύντομης ανάπτυξης. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, αποθήκευσης και αποστολής αυτών θα είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο https://axiologisi-iek. minedu.gov.gr.

3. Αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση, καθώς και για την αναθεώρηση/τροποποίηση των ερωτηματολογίων και των ανοιχτού περιεχομένου ερωτήσεων της παρ. 2 είναι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. Πριν την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης, τα εργαλεία αξιολόγησης του παρόντος εγκρίνονται μία (1) φορά κατ’ έτος από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.

4. Στην έναρξη κάθε έτους κατάρτισης και, πάντως, έως την 1η Νοεμβρίου, οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. συμπληρώνουν, με τη μορφή που καθορίζεται στο άρθρο 1, την έκθεση προγραμματισμού σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, η οποία είναι δυνατό να τροποποιείται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. Μετά την σχετική συμπλήρωση εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της υποβληθείσας έκθεσης προγραμματισμού και ειδικά, για τις τροποποιήσεις, ως καταληκτική ημερομηνία, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου.

5. Στο τέλος κάθε έτους κατάρτισης και πάντως το αργότερο έως την 15η Ιουλίου, οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. συντάσσουν έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων τους, στην οποία αξιολογούν την υλοποίηση του προγραμματισμού τους, εντοπίζουν τα σημεία που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασμό, καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πεπραγμένων τους.

6. Για κάθε καταχώριση στοιχείων που σχετίζονται με τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από την πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 1.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης

1. Με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας της αξιολογικής κρίσης, καθώς και του βέλτιστου και μετρήσιμου χαρακτήρα της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., τα πεδία της προώθησης του σκοπού των Ι.Ε.Κ., της ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας της παρ. 1 του άρθρου 31Γ του ν. 4763/2020, ως προς τα οποία αξιολογείται τεκμηριωμένα το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Ι.Ε.Κ., συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν το περιεχόμενο των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου τους.

2. Οι εκθέσεις προγραμματισμού των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και τις πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναλάβουν.

3. Για τις εκθέσεις προγραμματισμού των Διευθυντών Ι.Ε.Κ., βασικοί άξονες για τη διαμόρφωση και την εξειδίκευση των ερωτήσεων ανοιχτού περιεχομένου είναι οι ακόλουθοι:

Α) Προώθηση του σκοπού των Ι.Ε.Κ.: οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αναφέρονται, ενδεικτικά, στις ειδικότητες που διαθέτει το Ι.Ε.Κ., στην οργάνωση και τον προγραμματισμό της πρακτικής άσκησης, στη διάρθρωση των εργαστηριακών μαθημάτων, στην εξωστρέφεια του Ι.Ε.Κ. και τη συνεργασία του με άλλους φορείς, καθώς επίσης και στους τρόπους σύνδεσης του Ι.Ε.Κ. με την τοπική κοινότητα και την αγορά εργασίας.

Β) Ποιότητα υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αναφέρονται, ενδεικτικά, στη διαχείριση της σχέσης τους με τους καταρτιζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο οργάνωσης της κατάρτισης, των εργαστηριακών μαθημάτων και της βέλτιστης διοικητικής υποστήριξης. Αναπτύσσουν, επίσης, τον προγραμματισμό τους, σχετικά με τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη βέλτιστη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές.

Γ) Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αναφέρουν τα βασικά σημεία του προγραμματισμού τους ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ., τον τρόπο και τη διαδικασία τήρησης, ιδίως, του καθηκοντολογίου, του ωραρίου και των αδειών, καθώς και των γενικών αρχών επίλυσης διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων.

4. Για τις εκθέσεις προγραμματισμού των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., βασικοί άξονες για τη διαμόρφωση και την εξειδίκευση των ερωτήσεων ανοιχτού περιεχομένου είναι οι ακόλουθοι:

Α) Προώθηση του σκοπού των Ι.Ε.Κ.: οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αναφέρονται στο σχεδιασμό του τρόπου και της διαδικασίας εκτέλεσης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη θέση τους, με την αντίστοιχη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που εκείνοι θέτουν.

Β) Ποιότητα υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αναφέρονται στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν σχετικά με τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. αλλά και την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ι.Ε.Κ.

Γ) Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να διατυπώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με το πως θα ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2023 έως Δευτέρα 28.08.2023 | Οι Προσκλήσεις 

 Μοριοδότηση Συμβούλων Εκπαίδευσης: Τι απάντησε ο Υπουργός Παιδείας σε Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση