Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ: 20 επισημάνσεις για την Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ-Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ: 20 επισημάνσεις για την Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ

Του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας Γιάννη Κυργιόπουλου

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως  και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.
 2. Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι: α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/),  μέσω πιστοποίησης από τη Γενική  Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» – και  προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής – καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου).
 3. Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται (στις 04/05/2022) ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.
 4. Αντιθέτως, για στοιχεία τα οποία είτε δεν θα εμφανίζονται καθόλου, είτε θα εμφανίζονται μη επικυρωμένα είτε θα χρήζουν διόρθωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος επικαιροποίησης (από την αναπτυσσόμενη λίστα που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό, είναι κοινή για τους υποψηφίους -εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠΕΒΠ– όλων των ενεργών προκηρύξεων) και η μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οικείες Προκηρύξεις (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ΄ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή αυτών» και τα σχετικά Παραρτήματα των Προκηρύξεων).
 5. Έκαστη περίπτωση της αναπτυσσόμενης λίστας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος που επιθυμεί να επικαιροποιήσει/προσκομίσει περισσότερα του ενός στοιχεία για το ίδιο αντικείμενο (πχ. 2 Ξένες Γλώσσες επιπέδου Άριστης Γνώσης) οφείλει να το καταγράψει στο ένα αίτημα που δικαιούται να επιλέξει και να μεταφορτώσει (σε ψηφιακή μορφή) ένα μόνο αρχείο με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών (πχ. σε ένα ενιαίο αρχείο τα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας που διαθέτει επιπέδου Γ2).
 6. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός αναφορικά με το είδος του αιτήματος που επιλέγει κατά περίπτωση και τα δικαιολογητικά που μεταφορτώνει σε αυτό, προκειμένου αφενός να αναδεικνύεται με σαφήνεια η επιλογή/αίτημά του και αφετέρου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη ορθής διεκπεραίωσης αυτού. [Για παράδειγμα υποψήφιος κλάδου ΕΕΠ (πλην του κλάδου ΠΕ23), ο οποίος επιθυμεί να καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) που κατέχει, οφείλει να επιλέξει το αίτημα «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (άνευ συνάφειας με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία)». Υποψήφιος κλάδου ΠΕ23 ο οποίος επιθυμεί να καταχωρισθεί στο ΟΠΣΥΔ ΜΠΣ το οποίο έχει κριθεί ως συναφές με τη Σχολική Ψυχολογία από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή του Ν.4589/2019 (για να προταχθεί στον οικείο κλάδο) οφείλει να επιλέξει το αίτημα «Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ΕΑΕ / τη Σχολική Ψυχολογία»]. Για το σκοπό αυτό εντός του κατά περίπτωση αιτήματος υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρισης κειμένου από μέρους του υποψηφίου για το τι ακριβώς αιτείται.
 7. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης δικαιολογητικών έως 5ΜΒ ανά αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων και έως 25ΜΒ για το σύνολο των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλει. Επιτρέπεται η μεταφόρτωση μόνο .pdf αρχείων. Συστήνεται στους υποψηφίους αφενός να αποφεύγουν τη μεταφόρτωση περιττών δικαιολογητικών, η οποία δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών εις βάρος της όλης διαδικασία και αφετέρου να ρυθμίζουν την ανάλυση της σάρωσης που πραγματοποιούν ώστε να μην είναι ιδιαίτερα υψηλή γεγονός που αποδίδει περισσότερα MB στο αρχείο (πχ. να είναι έως 100-200 dpi ασπρόμαυρη).
 8. Καθόλη τη διάρκεια της προθεσμίας της παρούσας οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά που έχουν μεταφορτώσει ή να μεταφορτώνουν (νέα) δικαιολογητικά. Σε περίπτωση νέας μεταφόρτωσης αρχείου σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείου φακέλου για το οποίο υπάρχει ήδη μεταφορτωμένο αρχείο, επισημαίνεται ότι το παλιό αρχείο διαγράφεται.
 9. Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να προβούν σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού τους φακέλου, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ (ΠΔΕ) ως αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν, ήτοι την αξιολόγηση της ορθότητας των μεταφορτωμένων δικαιολογητικών.
 10. Υποψήφια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον διαθέτουν και κλάδο εκπαιδευτικού με τον οποίο συμμετέχουν στις προκηρύξεις 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ/2022, οφείλουν να επιλέξουν μια και μόνο υπηρεσία αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων τους. Εφόσον τα αιτήματα αφορούν σε τυπικά προσόντα ένταξης (τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα) ή σε προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να επιλέξουν μια ΠΔΕ.
 11. Για τους κλάδους ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών απαιτείται εκ νέου υποβολή βεβαίωσης/ταυτότητας του οικείου συλλόγου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον  πίνακα του Κεφ. Β΄ «Τυπικά Προσόντα Ένταξης». Τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία από τις βεβαιώσεις/ταυτότητες των συλλόγων έχουν διαγραφεί από τα σχετικά πεδία εντός της καρτέλας «Κλάδοι» προκειμένου να συμπληρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία.
 12. Για κριτήρια/ιδιότητες που έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν και τα οποία αποδεικνύονται με τη (συν) υποβολή Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται εκ νέου κατάθεση Πιστοποιητικού, εκδοθέντος εντός του τελευταίου τριμήνου, κατά τα οριζόμενα στις Προκηρύξεις, για την επικαιροποίηση του καταχωρισμένου κριτηρίου/ιδιότητας, το οποίο εμφανίζεται ως μη επικυρωμένο.
 13. Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ μεταφορτώνονται με ευθύνη των υποψηφίων.
 14. Για την απόδειξη της Πρακτικής Άσκησης που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS (όπου απαιτείται για μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία) υποβάλλεται ξεχωριστή βεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών (και όχι βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου).
 15. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη, ορθή και έγκυρη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. asep.gr ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η διασταύρωση των συμπληρωμένων στοιχείων στην εν λόγω πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής με τα αντίστοιχα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ.
 16. Επισημαίνεται, δε, ότι η μη εμπρόθεσμη, μη ορθή ή μη έγκυρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. συνιστά αποκλειστική ευθύνη και πλημμέλεια του ίδιου του υποψηφίου και δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενδεχομένως ο ηλεκτρονικός φάκελός του στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ θα είναι πλήρως ενημερωμένος κατά τη λήξη της παρούσας διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου και διεκπεραίωσης/καταχώρισης αυτών (από τις αρμόδιες προς τούτο περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ).
 17. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ανατρέχουν στις οικείες Προκηρύξεις της κατά νόμο αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
 18. Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο opsydhelp@minedu.gov.gr.
 19. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των δικαιολογητικών προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία είναι να έχουν εκδοθεί/ δημοσιευτεί κατά περίπτωση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις, ήτοι έως τις 23/5/2022.
 20. Επισημαίνεται ότι ουδεμία υποχρέωση έχουν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ περί αναζήτησης (νεότερων/πρόσθετων) δικαιολογητικών ή περαιτέρω αξιολόγησης του αιτήματος στην περίπτωση που τα υποβληθέντα/μεταφορτωμένα αποδεικτικά είτε δεν συνάδουν απολύτως με το περιεχόμενο των οικείων Προκηρύξεων, είτε είναι δυσδιάκριτα (δεν ψηφιοποιήθηκαν επιτυχώς) ή ελλιπή (π.χ. δεν μεταφορτώθηκε το σύνολο των σελίδων/φύλλων τους ή το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων), είτε δεν μεταφορτώθηκαν στο αντίστοιχο αίτημα επικαιροποίησης στοιχείων.
Δείτε σχετικά

Αιτήσεις Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ/2022: Τα βήματα της αίτησης ΑΣΕΠ και της κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠ-ΕΒΠ Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΒΠ 

Προκήρυξη 2ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΕΠ 

Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου/e-paravolo: Το ΑΣΕΠ παραθέτει οδηγίες βήμα-βήμα 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας κλάδου ΠΕ87.02 ως ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών και ΤΕ01.30 ως ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Μεταπτυχιακά με συνάφεια στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία-Ολες οι Αποφάσεις 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση