Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός: 67η Εγκύκλιος-Ωρα προσέλευσης-τηλεργασία-ευπαθείς ομάδες-τεστ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός: 67η Εγκύκλιος-Ωρα προσέλευσης-τηλεργασία-ομάδες αυξημένου κινδύνου-διενέργεια τεστ-εξυπηρέτηση κοινού.

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός

Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 67η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

Η 67η Εγκύκλιος βασίζεται

στην εκδοθείσα υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ,  με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.».

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf την 67η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα covid

____________

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός
Αναλυτικά η 67η Εγκύκλιος του ΥΠ. ΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Τηλεργασία

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 11.2021 έως 6.12.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ.

Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 21.11.2021.

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός
Υπάλληλοι ομάδων αυξημένου κινδύνου

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 – 2.9 της περ. 2 της  υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1 – της περ.1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός
Προσέλευση των εργαζομένων

Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.

Οι υπάλληλοι, που θα προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, στην οποία θα έχει ήδη σταλεί ο σχετικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση

θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε πέντε ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 7.30 π.μ., 8.00 π.μ., 8.30 π.μ. και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 και 17.00 προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εξυπακούεται ότι

ο εν λόγω σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου.

 Η τήρηση του ωραρίου αυτού δύναται να αναπροσαρμόζεται

σε εβδομαδιαία βάση λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγείται η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή των υπαλλήλων στις πέντε διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

H εν λόγω διαφοροποίηση στην ώρα προσέλευσης και στην αντίστοιχη ώρα αποχώρησης δεν αφορά σε υπηρεσίες, των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες ή οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του κοινού.

Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφορικά με την κατ΄εξαίρεση προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων ισχύουν ανεξαρτήτως του ωραρίου εργασίας που έχει επιλέξει κάθε υπάλληλος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου,

ο αρμόδιος προϊστάμενος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα κατανείμει το προσωπικό του στα ως άνω πέντε οριζόμενα ωράρια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χωροταξική κατανομή όσο και τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εάν κάθε υπάλληλος προσέρχεται στην εργασία του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κατά τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του εν λόγω μέτρου τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και στις επιμέρους Υπηρεσίες.

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός
Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών,

δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Επίσης

για την είσοδο του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν και οι σχετικές οδηγίες που δόθηκαν με την 66η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Επιπλέον, κατόπιν καταγγελιών για μη εξυπηρέτηση πολιτών από δημόσιες υπηρεσίες

σε περίπτωση που δεν έχουν προγραμματίσει προηγούμενο ραντεβού, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων η εξυπηρέτηση πολίτη μόνο για τον λόγο ότι δεν έχει προγραμματιστεί προηγούμενο ραντεβού, αλλά δύναται να εξυπηρετηθεί εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και σε κάθε περίπτωση μετά την εξυπηρέτηση των πολιτών με προγραμματισμένο ραντεβού.

Δημόσιες υπηρεσίες-κορονοϊός
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 ΚΥΑ, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, «1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID- 19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου/υπαλλήλου, υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς. 2. Ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης.».

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:
  • Η εβδομαδιαία υποχρέωση διενέργειας των δύο διαγνωστικών ελέγχων προσδιορίζεται βάσει εκάστης εργάσιμης εβδομάδας των υπαλλήλων.

Ως εκ τούτου, η χρονική απόσταση των σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο διαγνωστικών ελέγχων αφορά αποκλειστικά τους διαγνωστικούς ελέγχους της ίδιας εργάσιμης εβδομάδας.

Βάσει των προαναφερομένων, ο δεύτερος διαγνωστικός έλεγχος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας με τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο της επόμενης εβδομάδας μπορεί να έχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 48 ωρών, στην περίπτωση που υπάλληλος έχει επιλέξει να πραγματοποιεί τον έλεγχο π.χ. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ή Τρίτη και Πέμπτη κ.ο.κ.

  • Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου κάποιες από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας,

η υποχρέωση διενέργειας ενός ή δύο διαγνωστικών ελέγχων συναρτάται με το εάν οι υπάλληλοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία σε ημέρες που απέχουν μεταξύ τους 48 ώρες.

Για παράδειγμα: Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα – Παρασκευή και απουσιάζει Πέμπτη και Παρασκευή υποχρεούται να διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο Δευτέρα και Τετάρτη δεδομένου ότι εργάζεται με φυσική παρουσία 3 εργάσιμες ημέρες και η πρώτη με την τρίτη ημέρα έχουν απόσταση 48 ωρών.

Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα – Παρασκευή και απουσιάσει εκτάκτως ή προγραμματισμένα Δευτέρα έως Τετάρτη, υποχρεούται σε διενέργεια ενός διαγνωστικού ελέγχου, ο οποίος απαραιτήτως για την περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Εφόσον, ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως της απουσίας του υπαλλήλου, προ της Πέμπτης, ο υπάλληλος υποχρεούται και σε δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον παρέλθουν 48 ώρες από τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο και η λήξη του 48ώρου αυτού εμπίπτει σε εργάσιμο χρόνο του υπαλλήλου.

  • Υπάλληλοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα που υποχρεούνται να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο,

δεν αίρεται η υποχρέωση διενέργειας του ελέγχου κατά την ημέρα αυτή, εκτός και εάν για λόγους ανωτέρας βίας αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του, οπότε και στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο την πρώτη ημέρα που επιστρέφουν με φυσική παρουσία στην εργασία.

Για παράδειγμα: Υπάλληλος που διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και απουσιάζει την Δευτέρα, υποχρεούται να διενεργήσει διαγνωστικό έλεγχο την Τρίτη, εφόσον πρόκειται να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία την Τρίτη.

Στην περίπτωση αυτή, ο δεύτερος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ειδικά για την εργάσιμη αυτή εβδομάδα την Πέμπτη, προκειμένου να τηρείται η απόσταση των 48 ωρών μεταξύ των δύο ελέγχων.

  • Σε συνέχεια

της 66ης εγκυκλίου, με την οποία δόθηκε σύσταση για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σε συγκεκριμένες ημέρες προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, επισημαίνεται ότι για τον ίδιο λόγο συνιστάται ο έλεγχος αυτός να επαναλαμβάνεται για τους υπαλλήλους περιοδικά τις ίδιες ημέρες της εβδομάδας.

  • Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι

οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, θα πρέπει να προσδιορίσουν την περιοδικότητα του διαγνωστικού ελέγχου του προσωπικού τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας, το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους καθώς και κάθε άλλη παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του μέτρου διενέργειας του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα.

  • Υπενθυμίζεται ότι

η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων δύο φορές την εβδομάδα αποτελεί υποχρέωση των υπαλλήλων κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις. Αποτελεί ωστόσο και υποχρέωση των Υπηρεσιών να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους με την εν λόγω υποχρέωση και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες συνέπειες σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης.

 Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, αλλά και Οικονομικού να προβαίνουν αμελλητί στις κατά λόγο αρμοδιότητας περαιτέρω ενέργειές τους, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Δείτε σχετικά

Κορονοϊός: Μέτρα από 22 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2021 στα σχολεία-Πανεπιστήμια-Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Δείτε επίσης

Προϋπολογισμός 2022-Υπουργείο Παιδείας: Τι περιλαμβάνει για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Βοηθήματα σε ΑμεΑ-συνταξιούχους-υγειονομικούς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσλήψεις 2022: 40.000 στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα | Πίνακας
Δώρο Χριστουγέννων 2021 από ΟΑΕΔ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως υπολογίζεται-Πότε πιστώνεται
Προσλήψεις 300 τριμηνιτών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊου | ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

Πρόγραμμα Ημερίδων Ειδικής Αγωγής: Υλοποιούνται από το ΙΕΠ 26.11 και 03.12.2021
Αξιολόγηση-εκπαιδευτικοί: Ηττα σε ιστορική προοπτική | Αρθρο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση