Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημόσιο-κορονοϊός 48η Εγκύκλιος: Τι μέτρα ισχύουν στις υπηρεσίες και στις εκλογές αιρετών-Κινητικότητα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημόσιο-κορονοϊός 48η Εγκύκλιος: Τι μέτρα ισχύουν στις υπηρεσίες-στις εκλογές αιρετών-Α κύκλος Κινητικότητας 2021-self test.

Δημόσιο-κορονοϊός 48η Εγκύκλιος

Κοινοποιήθηκε η υπ. αριθμ. 48η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών – ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-6-2021 – αναφορικά με τα Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, η οποία επιπροσθέτως περιέχει και ενότητες για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και τον Α΄ κύκλο Κινητικότητας 2021 ΕΣΚ.

Δείτε την Εγκύκλιο αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων – Α΄ κύκλος Κινητικότητας 2021 ΕΣΚ

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

 Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:

 Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2476) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:

A/A ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Δημόσιες υπηρεσίες

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία εντός ή εκτός των

εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε

υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία

Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β’

1870) και

Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’

2183) και

Δ1α/ΓΠ.οικ.35097/4.6.2021 (Β΄

2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε

ισχύει.

·         Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

·         Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

·         Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 

·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

·         Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24- 4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/ΓΠ.οικ.35097/4.6.2021 (Β΄ 2373) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Για τις εβδομάδες, 14-20/6/2021 και 21-27/6/2021 η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου θα πραγματοποιείται και θα δηλώνεται κατά τα παγίως προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις ήτοι έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η – 45η).

2. Υπενθυμίζεται ότι

για τους εργαζόμενους που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους έως 27.6.2021, οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τρεις αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας [παρ. 1γ του άρθρου 7 της αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 ΚΥΑ (Β΄ 1686), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/γπ.ΟΙΚ.35097/4.6.2021 (Β΄ 2373 ΚΥΑ)].

3. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου

επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 6.2021 έως 21.6.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ.

Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 14.6.2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας,

οι οποίες σταθμίζονται με την ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και το γεγονός ότι το ποσοστό τηλεργασίας έχει περιοριστεί βάσει των επιδημιολογικών εξελίξεων που επιτρέπουν την αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας, οι Υπηρεσίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το προσωπικό που δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, ώστε να εξασφαλίζεται πρωτίστως η εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του προβλεπόμενου ποσοστού.

Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι

δημοσιεύτηκε ο ν. 4807/2021 (Α΄ 96) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», για την εφαρμογή του οποίου θα ακολουθήσουν νεώτερες εγκύκλιες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις περί τηλεργασίας του νόμου αυτού ρυθμίζεται ένας νέος τρόπος παροχής εργασίας και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ο οποίος θα εφαρμόζεται εφεξής παγίως και δεν συνδέεται με τις έκτακτες ρυθμίσεις περί τηλεργασίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης.

4. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

και διενέργεια συναντήσεων εργασίας εξακολουθούν αυτές να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο.

Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

5. Κατά τα λοιπά για τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών

ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ, για τα οποία έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

 Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 Για τις ειδικές άδειες απουσίας που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43η και 44η εγκύκλιο.

 Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αρ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2476) ΚΥΑ, «1. Από τις 01.30 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, …

2. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται τα εξής:

Για την μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή…

Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού…».

 Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω, βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 01.30 έως τις 05.00 π.μ.

  Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19                                                                                                                            

 Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.

 Ε.1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10.6.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2476) ΚΥΑ, «5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test).

Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις».

Ως εκ των ανωτέρω, για όσες υπηρεσίες δεν επιθυμούν να προβούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχουν καθορίσει διεξαγωγή εκλογών εντός της τρέχουσας εβδομάδας δύνανται να προβούν σε ψηφοφορία δια ζώσης μόνο εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους 150. Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη διά αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την διεξαγωγή των εκλογών δια ζώσης οι εκλογείς θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων(14) ημερών] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test).

Επιπλέον και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, με τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 4807/2021 (Α΄ 96) προβλέπεται ότι η θητεία μελών των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια παρατείνεται εκ νέου έως την 31η/10/2021. Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

«Άρθρο 29, Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α’ 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021».

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται

η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2.3.2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 944 Β΄, για την εφαρμογή των οποίων οδηγίες έχουν δοθεί με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/ 1301/οικ.7022/20.4.2021, ΑΔΑ: 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω, εγκύκλιο.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι

με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 178 του ν. 4764/2020 προβλέπεται ότι « Με την καθ` οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1.»

Ως εκ τούτου, εφόσον οι φορείς έχουν ήδη προγραμματίσει εκλογές για την τρέχουσα εβδομάδα, αυτές δύνανται να πραγματοποιηθούν κανονικά εφόσον διεξαχθούν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή με τους περιορισμούς και τους όρους που τίθενται βάσει της παρ. 5 της αρ. της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021, Β΄ 2476 ΚΥΑ, εφόσον αυτές διενεργηθούν διά ζώσης.

 Ε.2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι διαδικασίες των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αφορούν αποκλειστικά στην τελική διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων και όχι στην ψηφοφορία δια αλληλογραφίας, καθώς στην περίπτωση που επιλεχθεί η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του αρ. 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης.

Ωστόσο, εφόσον έχει καθοριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών

και έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ψηφοφορία δι΄ αλληλογραφίας, είναι δυνατή κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (παρ. 8 του αρ. 13 της σχετικής ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης και του αρ. 5 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021, Β΄ 2476 ΚΥΑ), η διενέργεια των εκλογών στις κατά τόπο Υπηρεσίες κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές και εφόσον ο φορέας δεν έχει ήδη εκδώσει απόφαση για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά.

Οι πίνακες εκλογέων που είναι σε ισχύ

και βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εκλογές, είναι αυτοί, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 (βλ. σχετική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260 /10584/ 6.2020 (ΑΔΑ ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ). Από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες αυτούς, θα αφαιρεθούν μόνο όσοι έχουν απολέσει το δικαίωμα του εκλέγειν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.2 της σχετικής ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης καθώς επίσης και όσοι έχουν αποχωρήσει πλέον από την Υπηρεσία (ιδίως λόγω μετάταξης, λόγω συνταξιοδότησης) ή δεν υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ιδίως λόγω επιλογής σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης).

Σε κάθε περίπτωση

η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού θα ενημερώσει την Εφορευτική Επιτροπή προσκομίζοντας κάθε σχετικό επίσημο έγγραφο – αποδεικτικό, από το οποίο θα προκύπτει το γεγονός της απώλειας της ιδιότητας του εκλογέα, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται νέοι εκλογείς στον εν λόγω οριστικό πίνακα εκλογέων.

Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους,

οι οποίοι αποσύρουν την υποψηφιότητά τους είτε ως μεμονωμένοι είτε ως μέλη συνδυασμού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, εφόσον κάνουν δεκτή την εν λόγω παραίτηση, θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκλογείς για την εν λόγω εξέλιξη και ακολούθως θα προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι για την διενέργεια εκλογών είτε μεμονωμένοι είτε σε συνδυασμό, οι εκλογές θα διεξαχθούν για τους υποψηφίους αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός για να είναι έγκυρος,

θα πρέπει να έχει συμμετοχή τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι και στους πίνακες των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν οριστικοποιηθεί, δεν δύναται να επέλθει κάποια αλλαγή και συγκεκριμένα αντικατάσταση- προσθήκη υποψηφίων.

Ψήφοι εκλογέων που έχουν ψηφίσει δια αλληλογραφίας

μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό που αποσύρονται ακολούθως από τη διαδικασία, δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ψήφος εκλογέα, ο οποίος έχει ήδη ψηφίσει δια αλληλογραφίας, αλλά ακολούθως απώλεσε την ιδιότητά του ως εκλογέα.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών υπενθυμίζονται

οι διατάξεις του αρ. 63 του ν. 1943/1991, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: “Σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλέχθηκε μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.”…».

Διευκρινίζεται ότι οι εκλογές διεξάγονται ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος.

 

 Στ. Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΚ

 Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν οι θέσεις που εγκρίθηκαν από την ΚΕΚ στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου 2021. Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβληθέντα αιτήματα αξιολογούνται από την ΚΕΚ και δεν υφίσταται υποχρέωση για έγκριση του συνόλου των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από κάθε φορέα.

Ως εκ τούτου, ορισμένες θέσεις φορέων κατά την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής

δεν εγκρίθηκαν είτε για τυπικούς λόγους είτε κατόπιν ουσιαστικής αξιολόγησης. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει,

«5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. (…).

Για την αξιολόγηση των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου βάσει των στοιχείων που παρατίθενται στην παρ. 2, η έδρα της Υπηρεσίας, το εν τοις πράγμασι υπηρετούν προσωπικό, οι προβλεπόμενες αποχωρήσεις που δηλώνονται με την έκθεση της παρ. 2 και οι προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής.».

Δείτε σε μορφή psf την 48η Εγκύκλιο με μέτρα covid στο Δημόσιο

Δείτε επίσης

Μέτρα covid 14 έως 21 Ιουνίου 2021: Ανά δραστηριότητα-Μετακινήσεις-Εκλογές αιρετών-Γεν. Συνελεύσεις
Νόμος 4807/2021: Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα 
Θέσεις κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021: Υποβολή αιτήσεων
Αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ 2021-22: Από 10 έως 17 Ιουνίου ηλεκτρονικά για 300.000 επιταγές
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Οι 3 πυλώνες-Πολλαπλό βιβλίο-Επιλογές στελεχών αμέσως μετά την ψήφιση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση