Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημόσιο-μέτρα covid: 42η Εγκύκλιος-Υποχρεωτική διενέργεια self test-Αδεια ειδικού σκοπού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημόσιο-μέτρα covid: 42 Εγκύκλιος-Υποχρεωτική διενέργεια self test- Αδεια ειδικού σκοπού-Μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Δημόσιο-μέτρα covid

Κοινοποιήθηκε η 42η Εγκύκλιος –ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/26/04/2021 – του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού.

Στην Εγκύκλιο περιλαμβάνονται θέματα όπως:
  • Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου.
  • Μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.
  • Αδεια Ειδικού Σκοπού.
Η Εγκύκλιος
Δημόσιο-μέτρα covid
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της 40ης και 41ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η νέα αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686) ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας διευκρινίζονται τα εξής:

Οι διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ εφαρμόζονται για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου

που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:

 α) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

β) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους,

γ) το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

δ) το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ:

 α) πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αποφάσεις: αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437/9-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1440, Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/18-4-2021, ΦΕΚ 1582 Β΄)

β) κληρικοί, (σχετική η αρ. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/ 25-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1688, ΚΥΑ

γ) Μέλη διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και

δ) πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό.

Δημόσιο-μέτρα covid
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:
  • Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δεν αφορά υπαλλήλους που τελούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, που αφορά η σχετική υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου, σε καθεστώς τηλεργασίας ή απουσιάζουν με οποιαδήποτε είδους άδεια, οπότε και δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία για όλη την εβδομάδα βάσει του σχετικού πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.
  • Υπόχρεοι είναι αποκλειστικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην ΚΥΑ και έχει περιγραφεί στην 40η εγκύκλιο.
  • Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής, ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021, οι υπόχρεοι κατά τα ανωτέρω εργαζόμενοι δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου 2021, χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 5 της ίδιας ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες.
  • Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους υπόχρεους γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) Και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.
  • Αποκλειστικά κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες, είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests), εκ των οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα.
 Για τη διαδικασία

προμήθειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αποτελέσματος και τις συνέπειες μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και στην 40η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

 Αντίστοιχα, για τον έλεγχο των δηλώσεων αποτελέσματος των υπόχρεων υπαλλήλων από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού ισχύουν τα αναφερόμενα στην 41η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Δημόσιο-μέτρα covid
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Παρακαλούνται όλοι οι φορείς να ενημερώσουν αμελλητί το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τον φορέα απασχόλησης του υπαλλήλου, σε περίπτωση που οι υπάλληλοί τους υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, καθώς μόνο έτσι είναι δυνατή κατ΄ αρχάς η εύρεση της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού από τον υπόχρεο υπάλληλο, προκειμένου να δοθεί η συγκατάθεσή του για την υποβολή της δήλωσης του αποτελέσματος, και ακολούθως η δήλωση αυτή να είναι ορατή, άρα και ελέγξιμη από τον φορέα, στον οποίο απασχολείται.

Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 Εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1682) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ

προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης τα εξής:

Α/Α  

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ø  ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ø  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(…)

 

2. Δημόσιες υπηρεσίες

 

Από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 υποχρεωτική                                        διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας           και           Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,                        Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας

«Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως εκάστοτε ισχύει

●         Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

●         Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

●         Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

●         Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

●         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

●         Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

 

Δημόσιο-μέτρα covid
ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην 40η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού και των οποίων τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν μεν λόγω της αναστολής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19, ωστόσο με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας τους θα λειτουργούσαν κάποιες ημέρες από 26 Απριλίου έως 7 Μαΐου, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για τις ημέρες που οι δομές αυτές θα λειτουργούσαν, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την οικεία δομή και εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού.

Δείτε σε μορφή pdf την 42 Εγκύκλιο-Μέτρα covid Δημοσίου

Δείτε σχετικά

Δημόσιο-41 εγκύκλιος-μέτρα covid Δημοσίου
Δημόσιο-40η Εγκύκλιος: Διαδικασία self test-Αδεια ειδικού σκοπού διακοπών Πάσχα-Διευκολύνσεις εμβολιασμού
ΦΕΚ-Μέτρα κορονοϊού από 26.04 έως 03.05.2021: Ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης
Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid από Μ. Δευτέρα 26.04

Δείτε επίσης

 Νέα απόφαση-μετακινήσεις πολιτών: Επιτρέπεται προς ιδιωτική κλινική η υπερτοπική μετακίνηση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση