Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές: Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων-Λύση υπαλληλικής σχέσης | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές: Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές

Σε περίπτωση που πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει σε μόνιμο υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης μετατρέποντας όμως την ποινή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του διωκόμενου υπαλλήλου, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, το προβλεπόμενο ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής καθορίζεται με βάση την αρχικώς επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και όχι της ποινής του προστίμου και ως εκ τούτου κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 141 παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει).

Τα παραπάνω

περιλαμβάνονται στην υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/05-04-2021 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ” Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης”

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και στο πλαίσιο της ενιαίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

«1. Ο υπάλληλος, ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία, η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109».

Σε περιπτώσεις όπου,

σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατόπιν έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου λύεται η υπαλληλική σχέση του/ της διωκόμενου/ -ης υπαλλήλου και το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου, μετατρέποντάς την όμως σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, τα προβλεπόμενα κατά της πειθαρχικής αυτής απόφασης ένδικα μέσα καθορίζονται με βάση την απαξία της αρχικώς επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής και κατ’ ουσίαν του αποδιδόμενου πειθαρχικού παραπτώματος, πριν αυτή μετατραπεί σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών.

Για παράδειγμα,

σε περίπτωση που πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει σε μόνιμο υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης μετατρέποντας όμως την ποινή, λόγω λύσης της υπαλληλικής σχέσης του διωκόμενου υπαλλήλου, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, το προβλεπόμενο ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής καθορίζεται με βάση την αρχικώς επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και όχι της ποινής του προστίμου και ως εκ τούτου κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 141 παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει).

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων-Λύση υπαλληλικής σχέσης

Δείτε επίσης

Εναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
Επαγγελματικός Προσανατολισμός/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Δωρεάν εξ αποστάσεως επαγγελματική κατάρτιση 250 ωρών
Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Από 14 Απριλίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση