Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό -Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό -Τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο 4653/2020 και την Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/15/05/2019, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική

Εν αναμονή της έκδοσης από το ΑΣΕΠ των Οριστικών Πινάκων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 για να προχωρήσει η διαδικασία των μόνιμων διορισμών στα γενικά σχολεία και της κλήρωσης ισοβαθμούντων της 1ΓΕ/2019, παραθέτουμε ακολούθως τι ισχύει σε περίπτωση που υποψήφιος στους Πίνακες Γενικής και διορισμένος στην Ειδική Αγωγή, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για διορισμό στη Γενική.

Α. “Σε περίπτωση αποδοχής διορισμού ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου σε δεύτερη θέση,

ο υπάλληλος δεν οφείλει να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον πρώτο φορέα διορισμού του, δεδομένου ότι η παραίτησή του από το φορέα αυτό θεωρείται ότι συντελείται αυτοδικαίως με την αποδοχή του διορισμού του στο νέο φορέα”.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε Εγκύκλιο, με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/15/05/2019, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:

“Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση”.
Υπεύθυνη Δήλωση

Επιπροσθέτως επισημαίνεται στην Εγκύκλιο πως κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση, προκειμένου στη συνέχεια ο φορέας διορισμού στη δεύτερη θέση να προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού του, ο υπάλληλος με υπεύθυνη δήλωση δύναται να γνωστοποιεί ότι υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και ότι με την αποδοχή του διορισμού του στη δεύτερη θέση ενεργοποιείται η διάταξη της παρ.3 του άρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ημερομηνία διορισμού

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα, ως ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποδοχής του διορισμού του στη θέση αυτή, η οποία δηλώνεται με την ορκωμοσία, ημερομηνία κατά την οποία άλλωστε λύεται αυτοδικαίως και η υπαλληλική σχέση με την πρώτη θέση.

Αναφορικά με τον περιορισμό της πενταετίας

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της παρ.17 του άρ.18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«17.Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 , με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους».

Δεν υφίσταται κώλυμα

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν υφίσταται εφόσον η αποδοχή της δεύτερης θέσης αφορά σε διορισμό που γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβλήθηκε σε διαδικασία πρόσληψης προ της κατάρτισης της υπαλληλικής σχέσης με την πρώτη Υπηρεσία διορισμού, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται κώλυμα συμμετοχής εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη θέση, έχει λυθεί η υπαλληλική του σχέση με την πρώτη Υπηρεσία διορισμού.

Επίσης

Κατά την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης στη δεύτερη θέση διορισμού, διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος διορίζεται στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας του και διανύει εκ νέου δοκιμαστική υπηρεσία.

Τυχόν προϋπηρεσία που διαθέτει δύναται να αναγνωριστεί για βαθμολογική ένταξη μετά την μονιμοποίησή του.

Για θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο περί Αυτοδίκαιης παραίτησης

____________

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 4653/2020

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, (στην περίπτωσή μας το ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ήταν στις 19.08.2020) παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Δείτε το άρθρο 58 του νόμου 4653/2020

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29)

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

“5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.”.

____________

Γ. Υπενθυμίζουμε πως

σύμφωνα με τις έως σήμερα τοποθετήσεις τις πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ προγραμματίζονται 5.250 μόνιμοι διορισμοί στη Γενική για το 2021-22 και 5.250 μόνιμοι διορισμοί το 2022-23.

Αρα σύμφωνα με τα παραπάνω,

πιθανώς να μην δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μόνιμου διορισμού στη Γενική για φέτος, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι διορισμένοι στην Ειδική, κάτι το οποίο μπορούν να πράξουν το 2022-23 για τους υπόλοιπους 5.250 μόνιμους διορισμούς.

Δείτε σχετικά

Αποδοχή διορισμού υπηρετούντος υπαλλήλου σε δεύτερη θέση | Τι ισχύει
Νόμος 4653/2020: ΕΘΑΑΕ-Πανεπιστήμια-Κολέγια-Κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών, κ.α | ΦΕΚ
ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής | Ονόματα

Δείτε επίσης

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019-Κλήρωση ισοβαθμούντων
Κλήρωση ΑΣΕΠ-ΠΑΣΑΔ: Να γίνει άμεσα δημοσιοποίηση των Πινάκων για να είναι νόμιμες οι διαδικασίες
Προσωρινοί Πίνακες 1ΓΕ/2019: Εκπαιδευτικών Α/θμιας ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και Β/θμιας ΠΕ79
Επανέκδοση προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων
Αριθμός αιτήσεων 1ΓΕ/2019: Αναλυτικά ανά κλάδο και ειδικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

19 Σχόλια

 1. Δημήτρης Μουζακίτης σε

  Καλημέρα σας κ. Βούγια. Ευχαριστούμε πολυ για την ανάλυση. Στην πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων διορισμού Εκπαιδευτικών σε σχολεία Ειδικής Αγωνής 2020 (Αρ.Πρωτ.100541/Ε1/28-07-2020/ΥΠΑΙΘ) στο Κεφάλαιο Α'( Νομικό Πλαίσιο), Παρατήρηση 2 αναφέρει χαρακτηριστικά: “Επιπρόσθετα, ο νεοδιοριζόμενος, βάσει της παρούσης, υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.”.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Η πενταετής παραμονή αφορά σε απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεων και αποσπάσεων).

   • Ελένη σε

    Για το ΕΕΠ που έχει κλείσει ένα χρόνο διορισμού θα έχει δικαίωμα να προσληφθεί στη γενική; Υπάρχει περιορισμός;

     • ΕΛΕΝΗ σε

      Σας ευχαριστώ. Γνωρίζετε θα υπάρξει ρύθμιση απο το υπουργειο για να αποκλειστούν όσοι έχουν διοριστεί ήδη; Δυνητικά θα μπορούσαν όσοι ΕΕΠ -εβπ έχουν τα προσόντα (και είναι αρκετοί) να διοριστούν στη γενική . Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν θέσεις διορισμού από το σύνολο. Είναι νόμιμο αλλά είναι ηθικό να αδειάσουν έτσι θέσεις στην ειδική;

     • Βασίλης Βούγιας σε

      Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση, μέχρι στιγμής, από το ΥΠΑΙΘ για κάτι τέτοιο.

     • Βαγγέλης Φούκας σε

      Καλησπερα κ.Βουγια. Οι πινακες της 3ΕΑ ποτε θα ανοιξουν το 22 ; Εχει ακουστει κατι ; Θα ειμαι αρχες του χρονου ( Ιανουαριο-Φεβρουαριο) ή απο Μαρτιο ; Εχετε ακουσει κατι;

     • Βασίλης Βούγιας σε

      Δεν έχει ορισθεί χρονοδιάγραμμα από το ΥΠΑΙΘ μέχρι στιγμής.

 2. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το άρθρο 58 κ. Βασίλη; Δεν είναι κώλυμα; Επίσης η αποδοχή διορισμού – ορκωμοσία μπορεί με κάποιο τέχνασμα να καθυστερήσει ώστε να συμπληρωθεί ο χρόνος;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Για φέτος δεν θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση όπως όλα δείχνουν. Για του χρόνου, για τις υπόλοιπες 5.250 θέσεις ναι.

   • Giorgos Pom σε

    Στη δημοσίευση που κάνατε, συμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν αναφέρει κάποιο κόλλημα, αντίθετα, αυτοδικαια παραιτειται κάποιος και αναλαμβάνει. Γιατί λέτε δεν θα μπορέσουν φέτος;;;;

    • Βασίλης Βούγιας σε

     Στο άρθρο – αν έχετε την καλοσύνη δείτε το έως το τέλος – πιο κάτω από την Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αναφέρεται το άρθρο 58 του νόμου 4653/2020, σύμφωνα με το οποίο “Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, (στην περίπτωσή μας το ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ήταν στις 19.08.2020) παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη”.

 3. Μαρία σε

  Καποιοι συναδελφοι της ειδικης παντως λενε οτι θα κινηθουν νομικα αν αποκλειστουν εκ των προτερων απο τους πινακες γενικης και τις αιτησεις για διορισμους με τη λογικη οτι δεν ειναι γνωστο αν θα εχει παρελθει ετος οταν βγει το φεκ για διορισμους της γενικης…

 4. ΘΩΜΟΥ ΕΥΑΓ. σε

  Καλησπερα , κ.Βουγια.Ερωτηση:Ενας μονιμoς εκπαιδευτικος ΕΑΕ, με οργανικη θεση, μπορει να ζητησει αποσπαση σε συνεχιζομενο προγραμμα Παραλληλης Στηριξης, εντος του ιδιου ΠΥΣΔΕ, συμφωνα με το αρθρο 16 κεφ.Γ` παρ.1 του Ν.3699/20008 ΦΕΚ 199/A`/2-10-2008;ΝΑΙ η ΟΧΙ;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Τι εννοείτε “συνεχιζομενο προγραμμα Παραλληλης Στηριξης”.

   • ΘΩΜΟΥ ΕΥΑΓ. σε

    Οταν ο μαθητης εχει εγκριση για Παραλληλη Στηριξη και για το Σχ.Ετος 2022-23

    • Βασίλης Βούγιας σε

     Οργανικές θέσεις για παράλληλη στήριξη δεν υπάρχουν, τώρα αναφορικά με το ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν δύναται μόνιμος να λάβει απόσπαση σε θέση παράλληλης. Για εκπαιδευτικούς θεωρώ πως συμβαίνει το ίδιο.

     • Θωμου Ευαγ. σε

      Διαφωνω ριζικα. !!!Γιατι παραβιαζεται το αρθρο του συνταγματος περι ισονομιας και ισοπολιτειας,αλλα και ο παραπανω νομος, ο οποιος ρητα αναφερει απο ποιους εκπ/κους καλυπτονται οι θεσεις σε ολες τις δομες ΕΑΕ και στην Παραλληλη Στηριξη δεν εξαιρει τους μονιμους,αντιθετα τους αναφερει πρωτους.

     • Βασίλης Βούγιας σε

      Σας λέω τι ισχύει αυτή τη στιγμή κι εγώ διαφωνώ για πολλά πράγματα.

Γράψτε μία απάντηση