Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004-2008 με ad hoc έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004-2008 με ad hoc έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων – Τι απαντά το ΥΠΑΙΘΑ σε Ερώτηση στη Βουλή.

Διορισμοί επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004-2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβαίνει σε ad hoc (Σ.Σ.: επί τούτου, με μη γενικεύσιμο σκοπό) έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και κρίνει με βάση την αιτιολογία και το διατακτικό της οικείας απόφασης προκειμένου να πράξει τα νόμιμα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, σύμφωνα με την Απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ σε Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Άμεσος διορισμός επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008. Σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και αποκατάσταση χρόνιας αδικίας».

Επιπροσθέτως το ΥΠΑΙΘΑ επισημαίνει ότι αιτήσεις ακυρώσεως επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, με τις οποίες ζητούν, κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας (ή/και των αρχών της αξιοκρατίας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου), να ακυρωθούν οι αποφάσεις διορισμών εκπαιδευτικών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4589/2019, απορρίπτονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (αποφάσεις 887,859, 420/2024,689/2023, 1812/2022, 1799/2022, 2236/2021 κ.άλ.), με την αιτιολογία ότι δεν παραβιάζονται οι ανωτέρω αρχές από τον μη διορισμό των αιτούντων, αδιαφόρως εάν οι τελευταίοι είχαν καταταγεί στον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού σε υψηλότερη θέση από τους διορισθέντες.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαν τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ αν προτίθεται, στο πλαίσιο της αναπομπής των υποθέσεων αυτών και της εξέτασής τους από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προβεί στην οριστική και συνολική επίλυση του ζητήματος και να προβεί στον διορισμό όλων των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2004 – 2008.

Αναλυτικά η Απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ

Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 4924/27-5-2024 Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Άμεσος διορισμός επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008. Σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και αποκατάσταση χρόνιας αδικίας», κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις αναγραφόμενες στην κατατεθείσα Ερώτηση, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν. 13) κρίθηκε ότι υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όχι να προβεί σε διορισμό των αναφερόμενων στην Ερώτηση επιτυχόντων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, υπέρ των οποίων εκδόθηκαν οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, αλλά να εξετάσει το αίτημά τους για ανάκληση των διορισμών εκπαιδευτικών που έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα και για διορισμό των αιτούντων, και να απορρίψει ή να κάνει δεκτό το αίτημα αφού εκτιμήσει εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν, αντίστοιχα, την ανάκληση των διενεργηθέντων διορισμών, την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και τον χρόνο που διέρρευσε από τους ως άνω διορισμούς.

Βάσει των ανωτέρω, η Διοίκηση εξέτασε το αίτημα εκπαιδευτικού (με αριθμ. πρωτ. 178768/Ε1/24.10.2018) για ανάκληση υπουργικής απόφασης διορισμού εκπαιδευτικών και αναδρομικό διορισμό του ίδιου, υπέρ του οποίου είχε εκδοθεί η απόφαση 1729/2022 του ΣτΕ (αναγραφόμενη στην Ερώτηση), το οποίο και απέρριψε, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 25707/Ε1/11.3.2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την ακόλουθη αιτιολογία:

«Στην Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων, πάνω από 500, με όμοιο αίτημα, ήτοι να ανακληθούν οι διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα και να διορισθούν οι αιτούντες στις θέσεις τους, ως επιτυχόντες των διαγωνισμών [του] ΑΣΕΠ των ετών 2004, 2006 και 2008. Τούτο μας υποχρεώνει να εξετάσουμε συνολικά και ενιαία τη δυνατότητα ανάκλησης των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων και τον διορισμό τον δικό σας Σελίδα 1 από 3 και των υπόλοιπων αιτούντων. Κατ’ αρχάς, το χρονικό διάστημα, στην περίπτωσή σας άνω των εννέα ετών, που παρήλθε από τη δημοσίευση της 98373/Δ2/13.8.2009 (ΦΕΚ 654 Γ΄/18.8.2009) απόφασης διορισμών εκπαιδευτικών του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας (και λοιπών αιτήσεων), καθιστά την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, έστω και για το μέλλον, κατά το μέρος που διορίστηκαν εκπαιδευτικοί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα, αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, αφού αφενός θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης [και] αφετέρου θα την αποστερούσε από εκπαιδευτικούς οι οποίοι, υπηρετώντας καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε δημόσιες σχολικές μονάδες, απέκτησαν εμπειρία πολύτιμη για την επιτυχή άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, ο αναδρομικός διορισμός σας και των λοιπών αιτούντων και η κατάταξή σας σε βαθμό που δεν αντιστοιχεί σε διανυθείσα πράγματι στη δημόσια εκπαίδευση υπηρεσία και σε κτηθείσα αντίστοιχη εμπειρία θα είχε ως συνέπεια να επηρεάσει την υπηρεσιακή κατάσταση και τη σταδιοδρομία των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και να διαταράξει την υφιστάμενη υπηρεσιακή τάξη, επιφέροντας αναστάτωση στη δημόσια εκπαίδευση, μέσω της οποίας το Κράτος εκπληρώνει την κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος αποστολή του για την παροχή παιδείας στους πολίτες. Τυχόν δε διορισμοί για το μέλλον, από την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, χωρίς ανάκληση των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, ήτοι διορισμοί μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών από τον αρχικώς προγραμματισθέντα, θα καθιστούσαν μη ορθολογική την οργάνωση της εκπαίδευσης προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Η ορθολογική οργάνωση της εκπαίδευσης και το δημόσιο εν γένει συμφέρον απαιτεί να διορίζονται στην εκπαίδευση, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, οι εκάστοτε περισσότερο καταρτισμένοι και ικανοί εκπαιδευτικοί, μετά από επίκαιρο έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων (ΣτΕ 2513/2003, 6/1999 7μ.). Η ανάγκη αυτή επιτάσσει οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση να πραγματοποιούνται κατόπιν διαγωνισμού μη απέχοντος πολύ από αυτούς (τους διορισμούς). Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας δρομολογείτο η διενέργεια διαγωνισμού από τ[ο] ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, και του κλάδου σας, με αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και την καθιέρωση νέου παγίου συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος (τελικά, στις 29-1 2019 δημοσιεύθηκε ο ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α΄ 13). Τυχόν, συνεπώς, αποδοχή των υποβληθεισών αιτήσεων θα κατέληγε σε ματαίωση του διαγωνισμού, γεγονός που, αφενός θα στερούσε από αδιόριστους υποψηφίους με υψηλά επαγγελματικά προσόντα τη δυνατότητα να διοριστούν στην εκπαίδευση, διά της συμμετοχής τους σε διαγωνισμό –μία δεκαετία και πλέον μετά από τον τελευταίο διενεργηθέντα– [και] αφετέρου θα στερούσε τη δημόσια εκπαίδευση από τις υπηρεσίες των ανωτέρω. Περαιτέρω, δεδομένου ότι κατά το σχολικό έτος 2009-2010 δεν πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί του συνόλου των διοριστέων εκπαιδευτικών από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [του] 2008, του κλάδου ΠΕ 02 – Φιλολόγων (ολοκληρώθηκαν το έτος 2012, ΦΕΚ 1229 Γ΄/20-11-2012), τυχόν αναδρομικός διορισμός σας, από το ανωτέρω έτος, θα οδηγούσε στο ανορθολογικό αποτέλεσμα του διορισμού επιλαχόντων του παραπάνω διαγωνισμού πριν από τον διορισμό των διοριστέων, κατά παράβαση και της αρχής της αξιοκρατίας κατά τη σταδιοδρομία στη δημόσια εκπαίδευση. Η ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί βάσει των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα δεν είναι δυνατή και για τον λόγο ότι από αυτές απέρρευσαν δικαιώματα για τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς, στη διατήρηση των οποίων καλόπιστα απέβλεψαν και αποβλέπουν αυτοί και τα οποία πρέπει να προστατευθούν κατ’ εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Τέλος, ο χρόνος που διανύθηκε από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων έως την κατάθεση της αίτησής σας και των λοιπών αιτήσεων σε ουδεμία περίπτωση δύναται να θεωρηθεί εύλογος για την ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων. Μάλιστα, στο άρθρο 20 του ν. 3528/2007 ρητώς ορίζεται ότι δεν είναι νόμιμη η ανάκληση πράξης διορισμού δημοσίου υπαλλήλου μετά την παρέλευση διετίας από τον διορισμό, εκτός εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΣτΕ 1437/2021). … Για κάθε έναν από τους προεκτεθέντες λόγους δεν είναι δυνατή η ανάκληση της 98373/Δ2/13.8.2009 υπουργικής απόφασης και ο διορισμός σας στη δημόσια εκπαίδευση».

Η εν λόγω, απορριπτική του αιτήματος, πράξη εξετάστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρου 2 του Ν. 3068/2002), κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος, για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, και κρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 15/2024 Απόφαση του Συμβουλίου, ότι, με την έκδοση της απορριπτικής πράξης, η Διοίκηση συμμορφώθηκε πλήρως προς την ΣτΕ 1729/2022. Ειδικότερα, έγιναν δεκτά τα εξής:

«9. Επειδή, από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι η Διοίκηση (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), μετά τη 1729/2022 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το 22/2023 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Δικαστηρίου, με το προαναφερόμενο 25707/Ε1/11.3.2024 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επανήλθε επί του από 24.10.2018 (αριθμ. πρωτ. 178768/Ε1/24.10.2018) αιτήματος του αιτούντος, το οποίο απέρριψε με νέα αιτιολογία, χωρίς τις πλημμέλειες που είχαν διαπιστωθεί με την εν λόγω ακυρωτική απόφαση και κατ’ επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα, καθώς και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοση, μεταξύ άλλων, της υ.α. 98373/Δ2/13.8.2009, της οποίας την ανάκληση είχε ζητήσει ο αιτών, κατά το μέρος που με αυτήν διορίσθηκαν, κατά παράλειψη του ιδίου, εκπαιδευτικοί του κλάδου του από τους πίνακες εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη ή εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου. Υπό τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς την προαναφερόμενη ακυρωτική απόφαση, από την οποία, εξ άλλου, κατά τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 5, δεν απέρρεε υποχρέωση άνευ ετέρου διορισμού του αιτούντος σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση και μάλιστα αναδρομικώς (πρβλ. αποφάσεις Συμβουλίου Συμμόρφωσης 2/2023, 28/2019).».

Επί της παρούσης εξετάζονται τα λοιπά αιτήματα για ανάκληση αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών και για διορισμό των αιτούντων στη δημόσια εκπαίδευση, και σύντομα θα αποφασίσει η Διοίκηση επ’ αυτών.

΄Οσον αφορά τους διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, με την αναγραφόμενη στην Ερώτηση υπ’ αριθμ. 1834/2021 απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκαν σύμφωνοι με το Σύνταγμα επειδή με αυτούς εκπληρώθηκε η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος, αιτήσεις ακυρώσεως επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, με τις οποίες ζητούν, κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας (ή/και των αρχών της αξιοκρατίας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου), να ακυρωθούν οι αποφάσεις διορισμών εκπαιδευτικών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4589/2019, απορρίπτονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (αποφάσεις 887,859, 420/2024,689/2023, 1812/2022, 1799/2022, 2236/2021 κ.άλ.), με την αιτιολογία ότι δεν παραβιάζονται οι ανωτέρω αρχές από τον μη διορισμό των αιτούντων, αδιαφόρως εάν οι τελευταίοι είχαν καταταγεί στον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού σε υψηλότερη θέση από τους διορισθέντες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβαίνει σε ad hoc έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και κρίνει με βάση την αιτιολογία και το διατακτικό της οικείας απόφασης προκειμένου να πράξει τα νόμιμα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.

Δείτε σχετικά

Επιτυχόντες-ΑΣΕΠ: “20 μήνες εκκρεμεί η εκτέλεση 12 αποφάσεων ΣτΕ από το Υπ. Παιδείας-Σε ομηρεία οι παραλειφθέντες δικαιωμένοι εκπ/κοί”

Δείτε επίσης

Διαγωνισμός Pisa: Εξοπλισμός 242 σχολικών μονάδων-Προμήθεια 4.500 laptop και 2.500 ακουστικών 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

3 Σχόλια

 1. Αγαπη Βασιλειαδου σε

  Η απάντηση του υπουργείου δεν αναφέρει το νομικό όρο εν μέρει ανάκληση παλαιότερων διορισμών πράγμα που ρητά τονίζει η απόφαση μας για να έχει αντικείμενο ο διορισμός μας. Έτσι δε θίγονται δικαιώματα καλοπιστων τρίτων και αποκαθίσταται η τάξη με το διορισμό των ελάχιστων αδιοριστων. Ο αριθμός των 120 αδιοριστων δεν πρόκειται να προκαλέσει αναστάτωση δεδομένου ότι πρόκειται για αξιολογημενους εκπαιδευτικούς σε τρεις ΑΣΕΠ 2004-2006_2008 και πολλοί έχουν επιτυχία και στους 3 διαγωνισμούς , έχουν μεταπτυχιακά, και αρκετοί έχουν εργαστεί ως αναπληρωτές και ωρομισθιοι και συνεχίζουν να εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Επομένως έχουν υψηλά προσόντα και τα νομικά τερτιπια και οι σοφιστειες του υπουργειου δεν μπορούν να αλλοιώσουν τις απαραγραπτες , αμετάκλητες, ονομαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ. Το γεγονός ότι δε διατάζουν διορισμό είναι άνευ περιεχομένου γιατί στις διοικητικές δικαστικές αποφάσεις αναπεμπεται στη διοίκηση για να καταλήξει στο διορισμό.Τελος ποτέ δεν ανακαλουνται διορισμοί παλαιότερων στη διοίκηση αλλά διορίζονται επιπλέον οι δικαιωθεντες.

  • Δάφνη Γράγκα σε

   Το υπουργείο ψεύδεται και μάλιστα ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων.Η αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ προστατεύει τα δικαιώματα τριτων με το ” εν μέρει “.Δηλαδή χωρίς να απολύσεις κανέναν, να διορίσεις παλιούς ασεπιτες που αδικήθηκαν λόγω παράνομων διατάξεων.Το θέμα είναι ότι δημόσια δεσμεύονταν ότι θα εκτελέσουν τις αποφάσεις και μετά την έκδοσή τους δεν δέχονται να μας συναντήσουν ούτε το δικηγόρο μας και δεν σηκώνουν τηλέφωνα.Πανε δύο χρόνια από την έκδοσή τους και η αδιαλλαξία συνεχίζεται..Κάνουν το άσπρο μαύρο κι αν τους συναντήσεις σου μιλούν απαξιωτικά και αγενώς. Για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε,όταν ο υπουργός δεν μας συνάντησε ούτε μια φορά; Θα δημιουργηθεί αναστάτωση, λένε, στην εκπαίδευση από το διορισμό 120 εκπαιδευτικών. Η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί κι γελιοποιηθεί.Είμαστε στα δικαστήρια από το 2016 μάς γονάτισαν οικονομικά και ψυχικά.Απάνθρωπη,ανελέητη και πολιτικά αυτοκαταστροφική η στάση τους!

 2. Βασιλική σε

  Είναι απαράδεκτο το υπουργείο σκοπίμως να παρερμηνεύει αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και να εμπαίζει εκπαιδευτικούς. Μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει ότι οι εκκαλούντες προσέφυγαν εντός εύλογου χρόνου, που ακυρώνει κάθε αρνητική μέχρι τότε απάντηση του υπουργείου, που ακυρώνει την αρνητική 513/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (με την οποία λανθασμένα δικαιώθηκαν μόνο οι Ασεπίτες του 2008 και όχι όλοι όσοι προσέφυγαν ), και που αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα, τι άλλο επιτάσσει αν όχι διορισμό;;;;;

Γράψτε μία απάντηση