Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις αναπληρωτών: Διατάξεις στο νομοσχέδιο για το 2020-21

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις αναπληρωτών: Διατάξεις που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2020-21 και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ.

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις

Στο κατατεθέν για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, υπάρχουν μεταξύ άλλων και 4 διατάξεις οι οποίες αφορούν σε θέματα μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών, που θα ισχύσουν όμως από το σχολικό έτος 2020-21.

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις

Συγκεκριμένα έχουμε τα άρθρα 42, 43, 45 και 46 με τα ακόλουθα θέματα:

Aρθρο 42 – Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας – (Mοριοδοτείται διπλά ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες την περίπτωσης Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β ́ 3941) απόφασης).

Aρθρο 43 –  Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο – (Για την πρόσληψη ή τον διορισμό σε ορισμένο κλάδο προσμετράται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποκλειστικά στον κλάδο αυτό, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε).

Αρθρο 45 – Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π – (Αποκλεισμός από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται και το επόμενο, όσων προσλαμβάνονται και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός 5 ημερών ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως παραιτούνται).

Αρθρο 46 – Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π – (Μετατίθεται από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και όσοι προσλήφθηκαν και ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός 5 ημερών ή ανέλαβαν υπηρεσία και μετά παραιτήθηκαν, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται και τα δύο επόμενα σχολικά έτη).

Συνεδρίαση Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) τη Δευτέρα 01.06.2020

Να υπενθυμίσουμε πως η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 01.06.2020 στις 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.

Εισηγητές του νομοσχεδίου από πλευράς Κυβέρνησης θα είναι ο Βουλευτής κος Ιωάννης Ανδριανός και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κος Νικόλαος Φίλης.

Δείτε αναλυτικά την θέση του Υπουργείου και τα άρθρα
Aρθρο 42 – Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, με τη ρύθμιση αυτή προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

Περαιτέρω, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 115, προβλέπεται, ότι μοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β ́ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Και τούτο προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί στην ανάληψη και παροχή υπηρεσίας σε σχολεία με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων.

Δείτε το άρθρο 42
 Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

 Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ` ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,

ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ΄ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.».

_____________________

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις

Aρθρο 43 –  Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Με την εν λόγω ρύθμιση, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΑΙΘ, ορίζεται ότι για την πρόσληψη ή τον διορισμό σε ορισμένο κλάδο προσμετράται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποκλειστικά στον κλάδο αυτό, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε.

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών καταρτίζονται ανά κλάδο, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. του ν. 4589/2019.

Οπως επισημαίνεται στην Αιτιολογική Εκθεση, είναι εύλογο να μοριοδοτείται κατά την κατάρτισή τους μόνο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που παρέχεται στον οικείο κλάδο, για τον οποίο καταρτίζεται ο πίνακας

Δείτε το άρθρο 43
 Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

 Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α`152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α`75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε.».

_____________________

Αρθρο 45 – Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το ΥΠΑΙΘ αναφέρει για τη συγκεκριμένη διάταξη στην Αιτιολογική Εκθεση, πως με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πραγματοποιούνται με τη σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018.

Αποτυπώνεται, με τον τρόπο αυτό, και νομοθετικά η πάγια πρακτική της διοίκησης να προβαίνει σε προσλήψεις κατά την ανωτέρω σειρά των κλάδων/ειδικοτήτων.

Προβλέπεται, ακόμα, ότι εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους/ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη.

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτρέπεται η καθυστέρηση στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, η οποία προκαλείται από το γεγονός ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., οι οποίοι έχοντας συμπεριληφθεί σε περισσότερους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, θεμελιώνουν δικαίωμα πρόσληψης σε περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες.

Προτείνεται, επίσης, η τοποθέτηση των αναπληρωτών να γίνεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται ταχύτατα η απρόσκοπτη και επί ίσοις όροις προετοιμασία όλων των μαθητών για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Με την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019.

Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει τον αποκλεισμό από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιο και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως παραιτούνται.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ενόψει της σημαντικής αναστάτωσης, που προκαλεί στα δημόσια σχολεία, όπου υπάρχουν λειτουργικά κενά, η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η ανάληψη υπηρεσίας και ακολούθως η παραίτηση των αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αλλά και ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικότερης οργάνωσης για την κάλυψη των κενών στα σχολεία στις πλέον σύντομες χρονικές προθεσμίες.

Δείτε το άρθρο 45
Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.».

  1. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.».

_____________________

Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις
Αρθρο 46 – Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π

Με την παράγραφο 1, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 86 του νόμου 4547/2018, έτσι ώστε να μετατεθεί ο χρόνος, κατά τον οποίο μπορεί να δημοσιευτεί η ειδική πρόσκληση, που προβλέπει το υπό κρίση άρθρο, από την πρώτη Νοεμβρίου στην πρώτη Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη στελέχωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, όπου εντοπίζονται λειτουργικά κενά, με τον απαιτούμενο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Με την ίδια ρύθμιση ορίζεται ότι στην ειδική πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι υπό κρίση σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

Προβλέπεται, ακόμα, ότι στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, ώστε η διαδικασία πλήρωσης λειτουργικών κενών με την ειδική προκήρυξη του εν λόγω άρθρου να μπορεί να λάβει χώρα και επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, όπως ισχύσει στις λοιπές περιπτώσεις προσλήψεων.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018.

Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι οι αναπληρωτές, οι οποίοι, αν και προσλήφθηκαν με την ειδική πρόσκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 ύστερα από αίτηση-δήλωση συμμετοχής και ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή ανέλαβαν υπηρεσία και μετά παραιτήθηκαν, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Στόχος της διάταξης είναι να δημιουργήσει τα κατάλληλα εκείνα κίνητρα και τις αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη κάλυψη κενών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων εν γένει, προς όφελος των μαθητών/τριών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Δείτε το άρθρο 46
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. κα ιΕ.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.»»

  1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

  1. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Δείτε σχετικά

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης: Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Σύμβουλος σχολικής ζωής αντί Εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης

Πριν φύγετε

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

Γράψτε μία απάντηση