Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές: Αρθρο 165 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις».

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ και υπηρεσιακές μεταβολές

Στο άρθρο 165 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», περιέχεται διάταξη με την οποία μπορούν να πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με βάση τους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ.

Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται διαγραφή της φράσης «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021και προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων.

Δεν θα γίνουν διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ φέτος

Ομως η ισχύς του άρθρου 165 αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 2024, όπως προβλέπεται στο άρθρο 215 του νόμου, πράγμα που σημαίνει ότι έως αυτή την ημερομηνία δεν μπορούν να δοθούν για διορισμούς, οι πολλές κενές θέσεις των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Η ρύθμιση ήταν αναγκαία για να μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και διορισμοί απευθείας σε κενές οργανικές θέσεις των κέντρων αυτών. Οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας είναι 1.023. Το προηγούμενο σχολικό έτος, 2022-23, ήταν καλυμμένες μόνο 419 και οι 604 ήταν κενές. Επίσης είχαν προσληφθεί 1.061 αναπληρωτές. Το τρέχον σχολικό έτος, 2023-24 είναι καλυμμένες μόνο 469 και οι 554 είναι κενές ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 1.135 αναπληρωτές.

Επομένως, η ρύθμιση ήταν αναγκαία καθώς η έλλειψη μόνιμου και σταθερού ανθρώπινου δυναμικού στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση έναρξης της αξιολογικής διαδικασίας, με λίστες αναμονής, που σε κάποια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 2 χρόνια, καθώς και σπατάλη εργατοωρών κάθε χρόνο για την εκπαίδευση, από το λιγοστό μόνιμο προσωπικό, των αναπληρωτών που τοποθετούνται και δεν διαθέτουν εμπειρία.

Ακολουθεί το άρθρο 165

Άρθρο 165

Ρυθµίσεις για το µόνιµο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί στελέχωσης των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης, διαγράφεται η φράση «εφόσον έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.», προστίθεται η δυνατότητα του διορισµού για την κάλυψη των θέσεων και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται µε την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και µελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, µε διορισµό, µετάθεση, µετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή µέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας µόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται µε µετάθεση ή µετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών.»

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση