Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Διορισμός 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Με την 65172/Ε1/23.4.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 14 και 15 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύουν,

του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει,

του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει,

των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),

του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως ισχύει,

του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και του άρθρου 252 του ν. 4610/2019

την αριθμ. 20690/Δ2/6.8.1987 (Β΄425) υπουργική απόφαση και το αριθμ. 2/28069/3.4.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, και κατόπιν της αριθμ. 22963/ Ε1/14.2.2019 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 15.3.2019) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008,

με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώθηκε με σχετικές αποφάσεις της Αρχής, και σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στις έναντι αυτών περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε επίσης:

Διορισμός Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν, βάσει των οικείων διατάξεων, σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας, ως προσωρινοί/ές αναπληρωτές/ τριες σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους.

Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Δείτε το ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση