Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ: Tακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αναστασίας Γκίκα.

Διορισμός αιρετών ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ

Με τις υπ. αρίθμ. Φ.350 /84/175881/Ε3/24-12-2020 και 175855/Ε4/24-12-2020 Αποφάσεις, η Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Αναστασία Γκίκα προέβη στον διορισμό των αιρετών στα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΕΕΠ.

Οι Αποφάσεις έλαβαν υπόψη αναφορικά με:
Τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ :
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 ( Α΄ 167 )
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( Α΄ 1 )
 3. Τη Φ.350/81/175031/Ε3/23-12-2020 Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ Ω5ΞΩ46ΜΤΛΗ-Τ3Λ) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ΚΥΣΕΕΠ:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών»
 3. Την αριθμ. πρωτ. 174781/Ε4/23-12-2020 (ΑΔΑ: 67ΖΤ46ΜΤΛΗ-944) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών εκπροσώπων για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»

__________________________

Αναλυτικά
Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )
ΚΥΣΠΕ

Α. Διορίζονται τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ) οι εξής εκπαιδευτικούς :

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Παληγιάννη Βασίλειο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
 2. Φασφαλή Νικόλαο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Τάκη Λάμπρο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.
 2. Κορδιστό Κωνσταντίνο του Κοντοστάβλη, εκπαιδευτικό Π.Ε Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου

__________________________

ΚΥΣΔΕ

Β. Διορίζονται τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ) οι εξής εκπαιδευτικούς :

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
 2. Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 1. Τόδα Γεώργιο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 2. Γιαννουλή Μαρία του Στυλιανού, εκπαιδευτικό Δ.Ε. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μαγνησίας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

__________________________

ΚΥΣΕΕΠ
Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Διορίζονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τη σειρά που κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας ως εξής:

 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 

 1. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
 2. Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου
 Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 

 1. Κυργιόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Φθιώτιδας
 2. Κελεπερτζή Ειρήνη του Αριστείδη, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών λόγου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αιγάλεω

Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2022.

Δείτε σε μορφή pdf Διορισμός αιρετών μελών στα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ
Δείτε σε μορφή pdf Διορισμός αιρετών μελών στο ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε σχετικά

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020
Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων ΚΥΣΕΕΠ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020

Πριν φύγετε

 Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών: Ποιοι δικαιούνται-Πως χορηγείται | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση