Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός επιτυχόντων 3Κ/2018: Εγκύκλιες Οδηγίες του Υπ. Εσ. για τους διοριστέους στους ΟΤΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός επιτυχόντων 3Κ/2018: Εγκύκλιες Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τους διοριστέους σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Διορισμός επιτυχόντων 3Κ/2018: Εγκύκλιες Οδηγίες του Υπ. Εσ. για τους διοριστέους στους ΟΤΑ

ΘΕΜΑ: Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Διορισμός επιτυχόντων.

Σας γνωρίζουμε ότι στα ΦΕΚ 1051/τ.Γ΄/10-06-2019, 1052/τ.Γ΄/10-06-2019 και 1054/τ.Γ΄/10-06-2019 δημοσιεύτηκαν οι πίνακες διοριστέων / προσληπτέων, κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα, για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμους, Συνδέσμους ΟΤΑ) καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε:

Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ: Διακόπτονται οι αιτήσεις λόγω Εκλογών

Στους ανωτέρω πίνακες περιλαμβάνονται:

Α. Εκατόν τριάντα τρεις (133) διοριστέοι κατηγορίας ΠΕ και ογδόντα τέσσερις (84) διοριστέοι κατηγορίας ΤΕ, των οποίων η διαδικασία διορισμού / πρόσληψης θα ολοκληρωθεί  αφού προηγουμένως εκδοθεί η απόφαση κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, καθώς και στην 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (σελ. 329).

Β. Δύο χιλιάδες εξακόσιοι ενενήντα (2.690) διοριστέοι κατηγορίας ΔΕ και πέντε χιλιάδες διακόσιοι τριάντα πέντε (5.235) διοριστέοι κατηγορίας ΥΕ, για τους οποίους δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής, βάσει του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 και συνεπώς η διαδικασία διορισμού τους μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.

Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, και όσον αφορά στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμους και Συνδέσμους ΟΤΑ), η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης.

Τονίζεται ότι οι διοριζόμενοι (προσλαμβανόμενοι) πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού / πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διοριστέοι οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία κατάθεσης δικαιολογητικών στο φορέα διορισμού τους, λόγω υποβολής των πρωτοτύπων στο ΑΣΕΠ, οφείλουν οι ίδιοι να ζητήσουν τη χορήγηση αυτών με αίτησή τους προς το ΑΣΕΠ και όχι ο φορέας διορισμού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) οι ανωτέρω διορισμοί εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών λόγω εκλογών (αυτοδιοικητικών και βουλευτικών).

Οι πίνακες µε τους οριστικά διοριστέους όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης κάθε φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέµατα προσωπικού Τ.Α. (https:llaftodioikisi.ypes.gr/prosopiko ΤΑ/), στην ενότητα άντλησης πινάκων1. Για κάθε φορέα έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό αρχείο, το οποίο πρέπει να αναζητηθεί στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

Δείτε:

Αναστολή προσλήψεων – υπηρεσιακών μεταβολών – χορήγησης αδειών – Διευκολύνσεις για εκλογές | Εγκύκλιος

  • Είσοδος στο https:llaftodioikisi.ypes.gr/prosopiko ΤΑ/

 Για την είσοδο του ορισθέντα υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα (user name), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που του χορηγήθηκε από το Υπουργείο (password), ύστερα από την υποβολή σε αυτό των στοιχείων που είχαν ζητηθεί µε το υπ’ αριθµ. 30002/28.9.2016 έγγραφό µας.

  • Άντληση πίνακα του φορέα

 Όλοι οι φορείς του πίνακα αποδεκτών καλούνται να αντλήσουν το αρχείο που τους αναλογεί και έχει ως ονοµασία τον 12ψηφιο κωδικό του από το φάκελο της προαναφερθείσας ενότητας «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3Κ/2018».

Το αρχείο είναι συµπιεσµένο και για την αποσυµπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί από το φορέα ο κωδικός πρόσβασης (8ψήφιος κωδικός) που του έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία µας και είναι όμοιος με τον κωδικό που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον διαδικτυακό τόπο.

Το παρόν µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή
https://www.ypes.gr/eggrafa/

Η Εγκύκλιος

Κώστας Λολίτσας
Κώστας Λολίτσας
Δείτε ακόμη

Αίτημα εξαίρεσης του Υπουργείου προς το ΣτΕ για τους 15.000 διορισμούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση