Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ: Το άρθρο με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης βαθμολογίας 50

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ: Το άρθρο με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης βαθμολογίας 50 – Προβλέπεται ρητά ότι τα θέματα και οι απαντήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν θα δημοσιοποιούνται.

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε το νομοσχέδιο – Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ Α 48/5-4-2024 – του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις », με τη διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα καταργείται η βάση βαθμολογίας 50 και επιπλέον προβλέπεται ρητά ότι τα θέματα και οι απαντήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν θα δημοσιοποιούνται.

Επίσης με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ παραδειγμάτων επί των ερωτήσεων της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ώστε οι υποψήφιοι να πληροφορούνται το αντικείμενο αυτών και το περιεχόμενό τους.

Αναλυτικά το άρθρο 46 – Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ Α 48/5-4-2024

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί της βαθμολόγησης των υποψηφίων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) προστίθενται οι λέξεις «δύναται να» ββ) διαγράφονται οι λέξεις «, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1- 100,» και βγ) προστίθενται οι λέξεις «ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση», γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής ή/και να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.».

Δείτε επίσης

Δυο απολύσεις εκπαιδευτικών για πειθαρχικά παραπτώματα κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας | Αποφάσεις 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις ανά κλάδο-ειδικότητα και ΔΔΕ 

ΟΛΜΕ-αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Νέο εξώδικο κήρυξης απεργίας αποχής και 3ωρες Στάσεις Εργασίας 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση