Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΔΟΑΤΑΠ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΔΟΑΤΑΠ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής προς διευκόλυνση των αιτούντων αναγνώρισης.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις παραθέτει ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), αναφορικά με τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το Βασικό πτυχίο μου / το Μεταπτυχιακό μου / το Διδακτορικό μου;
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναφέρονται στην πλατφόρμα eDoatap, μέσω της οποίας υποβάλλονται και οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
Σπούδασα ένα χρόνο στο πρώτο πανεπιστήμιο και μετά έκανα μετεγγραφή στο 2ο έτος στο δεύτερο πανεπιστήμιο. Χρειάζομαι δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;
 • Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Ν.3328/2005 για την διαδικασία αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών ή σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής τα δύο τουλάχιστον έτη, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.
Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;
 • Κάθε αίτηση έχει έναν νεκρό χρόνο αναμονής από την υποβολή της μέχρι τον προέλεγχο, που ανέρχεται σήμερα στις 40 ημέρες για όλες τις αιτήσεις οριζόντια.
 • Οι χρόνοι διεκπεραίωσης διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο και τον τύπο του τίτλου (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Μεταξύ τίτλων ίδιου κλάδου και ίδιου τύπου ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι ίδιος.
 • Υπάρχουν κλάδοι που έχουν χρόνο διεκπεραίωσης (μετά τη λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου) 1-2 μήνες, αλλά και κλάδοι που έχουν χρόνο διεκπεραίωσης 12-14 μήνες. Ενδιάμεσα, υπάρχουν κλάδοι με χρόνους 3-4 μηνών μέχρι και 8-9 μηνών.
Θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση και θα μου την στείλετε στην διεύθυνση μου;
 • Για αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν τις 20/05/2019: Η/ο ενδιαφερόμενη/ος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την υπηρεσία μας με sms ή e-mail. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην on-line πορεία της ιστοσελίδας μας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 20/05/2019 και μετά: Με την υπογραφή του Προέδρου η τελική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη σε πραγματικό χρόνο.
Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλο πρόσωπο για μένα και με ποιον τρόπο;
 • Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.
Χρειάζομαι την αντιστοιχία βαθμού του πτυχίου μου. Τι πρέπει να κάνω;
 • Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών προς πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site σας;
 • Για αιτήσεις που κατατέθηκαν πριν τις 20/05/2019: Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της on-line πορείας. Αρκεί γι’ αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου και της ημερομηνίας γεννήσεως του ενδιαφερόμενου.
 • Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 20/05/2019 και μετά: Η παρακολούθηση της πορείας γίνεται μέσω της πλατφόρμας eDoatap στην οποία και έχει υποβληθεί η αίτηση.
Έχω πάρει απορριπτική απόφαση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;
 • Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως. Αίτηση επανεξέτασης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα εξετάζεται μόνο αν η Ολομέλεια του Δ.Σ. τις κάνει αποδεκτές μόνον υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.
Αναγνωρίζεται τίτλος πανεπιστημίου της αλλοδαπής μετά από σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο/παράρτημα αυτού του πανεπιστημίου στην Ελλάδα;
 • Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, άρθρο 4, παρ. β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Πτυχία που απονέμονται μετά από πραγματοποίηση σπουδών ή μέρους σπουδών σε παράρτημα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος. Για τους τίτλους αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του ΥΠΑΙΘ, που εξετάζει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών Προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;
 • Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.
Έχω την αναλυτική βαθμολογία μου και την βεβαίωση του τόπου σπουδών σε κλειστό φάκελο. Μπορώ να τα καταθέσω ο ίδιος;
 • Η κατάθεση δικαιολογητικών στον Οργανισμό μας που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το Ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο είναι αποδεκτή.
 • Ωστόσο αν η αρμόδια εκτελεστική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο Ίδρυμα.
Έχω τελειώσει Ιατρική/Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;
 • Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει την «ισοτιμία και αντιστοιχία» των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας χωρίς εξετάσεις εφόσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί από ομοταγή πανεπιστήμια των εν λόγω χωρών μετά την ένταξή τους στην Ε.Ε. εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3328/2005 όπως ισχύει. Εφόσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί πριν την ένταξη των χωρών στην Ε.Ε. τότε ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει την «ισοτιμία και αντιστοιχία» αυτών εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3328/2005 όπως ισχύει κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.
 • Την αρμοδιότητα για την επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. την έχουν οι Αντίστοιχοι Σύλλογοι ή οι Περιφέρειες.
Με τα πτυχία ποιου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής θα αντιστοιχηθεί ο τίτλος σπουδών μου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής; Θα δώσω μαθήματα;
 • Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα του τμήματος της ημεδαπής.
 • Συνιστούμε η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του.
 • Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία» καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή κατά περίπτωση.
Το Ι.Β. (International Baccalaureate) είναι ισότιμο με το απολυτήριο Λυκείου;
 • Η κατάθεση του Ι.Β. ως απολυτήριο Λυκείου είναι αποδεκτή από τον Οργανισμό μας.
Δείτε επίσης

ΔΟΑΤΑΠ-Απολογισμός 2021: Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων-Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων-Βαθμολογική αντιστοιχία 

Κεραμέως-ΔΟΑΤΑΠ: Η σκληρή δουλειά της νέας διοίκησης και του προσωπικού συνεχίζεται 

ΔΟΑΤΑΠ-νέα ιστοσελίδα: Παραδόθηκε στο κοινό 

Πριν φύγετε

Πανελλαδικές 2022 στις αρχές Ιουνίου και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση