Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δράσεις ΚΕΠΕΑ 2023-24: Οδηγίες-Πίνακας με τα ΚΕΠΕΑ-Αίτηση-Προσφερόμενα Προγράμματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δράσεις ΚΕΠΕΑ 2023-24: Οδηγίες-Πίνακας με τα ΚΕΠΕΑ-Αίτηση-Προσφερόμενα Προγράμματα – Εγκύκλιος της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή.

Δράσεις ΚΕΠΕΑ 2023-24

Με την Εγκύκλιο, υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/11511/Δ7/2-2-2024 της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή, στην οποία επισυνάπτονται Πίνακες με τα   ΚΕΠΕΑ της επικράτειας και τα προσφερόμενα προγράμματα και η αίτηση εκπαιδευτικού, ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2023- 2024:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020).

Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/-τριών/εκπαιδευτικών είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους/στις Υπεύθυνους/-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου αρμοδίως είτε στην οικεία Π.Δ.Ε. είτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του/της εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του/της εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους/τις συμμετέχοντες/-χουσες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρα 4 και 10, (ΦΕΚ 94A/14-08-2015), όπως εκάστοτε ισχύει.

Εάν υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: disedu@minedu.gov.gr) προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

 Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά). Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

Κάλυψη Δαπανών

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Επισυνάπτονται: Πίνακας με τα ΚΕΠΕΑ/Αίτηση/Προσφερόμενα Προγράμματα

Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024, επισυνάπτονται:

  1. Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
  2. Αίτηση εκπαιδευτικού
  3. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Δείτε την Εγκύκλιο με τα επισυναπτόμενα ΕΔΩ

Δείτε την Εγκύκλιο και όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Οδηγίες ΔΟΕ για αξιολόγηση από Διευθυντές-Φάση Α2 – Τα 9 βήματα για την αποτροπή της 

Αιτήσεις για Β1 Επίπεδο ΤΠΕ: 29.01 έως 08.02 Α Φάση – 12 έως 16.02.2024 Β Φάση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση