Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο νέες θέσεις καθηγητών: Οι θέσεις αφορούν στα εξής τμήματα: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και 2) Θεατρικών Σπουδών. Υποβολή υποψηφιοτήτων  μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη. 

Δύο νέες θέσεις καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και 2) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Τομέας Παιδαγωγικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2296/9-12-2019 τ. Γ΄ (Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ)
ΑΔΑ: 6ΗΝ0469Β7Θ-577
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13931

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Θεωρία και ιστορία του θεάτρου και του δράματος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄ & 2316/11-12-2019 τ. Γ΄ (Δείτε εδώ το ΦΕΚ)
ΑΔΑ: Ω5ΖΣ469Β7Θ-725
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13932

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 20/02/2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας:

e-mail: secptde@upatras.gr

τηλ.: 2610-969700/ 969701/ 969702/ 969703/ 969704

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών:

e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

τηλ.: 2610-962906/ 962907/ 962908

Η Πρύτανις

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πάτρα, 19/12/2019

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Πρόσκληση για πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών
Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ 
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθηγητών
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση