Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή: Και συγκεκριμένα για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 928/17-4-2021 (τ. Γ’) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-77956)

Τομέας Ιστορίας

  • Αριθμ. Προκήρυξης: 10219/23-2-2021/9-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΩΩ46ΨΖ2Ν-Σ69)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 15ος αιώνας έως αρχές 19ου αιώνα“.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Πανεπιστημιούπολη, 157 03, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277961)

  • Αριθμ. Προκήρυξης: 50970/ 5-11-2020/22-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘΞ46ΨΖ2Μ-ΥΗΕ)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Παιδαγωγική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες“.

Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Δείτε ακόμη
Αιτήσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας: Εως Παρασκευή 07.05.2021
Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Προκήρυξη δύο θέσεων Επίκουρων Καθηγητών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση