Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Για το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας.

Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στο ΦΕΚ 1071/11-05-2021 τ. Γ’ δημοσιεύθηκε η αριθμ. 12998/12-03-2021 προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Βρεφονηπιοκόμων».

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ21517

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη θέση.

2. Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Στο ΦΕΚ 1039/07-05-2021 τ. Γ’ δημοσιεύθηκε η αριθμ. 11923/12-03-2021 προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσεως ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική Μεθοδολογία».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών λήγει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη θέση.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τλ.) που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι να απευθύνονται

  • στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07475 και
  • στη Γραμματεία του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο τηλέφωνο 26510-50714.
Δείτε επίσης
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αιτήσεις
Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση