Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία: Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Το μεταπτυχιακό απαιτεί εξετάσεις που θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο.

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση 106 (12/5/2021) της Συνέλευσης Τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, που αρχίζει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2023, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην

(α) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική,

(β) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων και καταθέσουν αντίγραφο του πτυχίου πριν τη λήξη των εγγραφών.

Η επαρκής γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση στο μεταπτυχιακό. Το επίπεδο γνώσης δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει γραπτών Εξετάσεων Εισαγωγής με ανοικτά βιβλία σε δύο μαθήματα (Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία) και συνεκτίμησης λοιπών ακαδημαϊκών κριτηρίων, με μοριοδότηση: (α) του βαθμού των γραπτών εξετάσεων, (β) του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος και (γ) εάν υπάρχουν, της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφ’ όσον αυτή έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο του 7,0 ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών γίνεται με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ξένη γλώσσα (μόνο σε περίπτωση ανεπάρκειας τίτλων γλωσσομάθειας): Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Φιλοσοφικά μαθήματα:

Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, 11.00 – 13.00.

Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, 16.00 – 18.00.

Δικαιολογητικά

(1) Αντίγραφο πτυχίου.

(2) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

(3) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους της αλλοδαπής.

(4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(5) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα.

(6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/ επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση).

(7) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (είτε στην ελληνική γλώσσα ή/και στην ξένη γλώσσα κατά περίπτωση).

(8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

(9) Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι 31 Αυγούστου 2021. Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ), και μόνο σε μορφή pdf. Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης.

Περαιτέρω πληροφορίες
  • Email philosophy@upatras.gr
  • Τηλ 2610 997817, 818, 819 Fax 2610 969364

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Δείτε ακόμη
Είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 
Δέκα θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Πατρών
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση