Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξοπλισμός για μαθητές ΑμεΑ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αξίας 8.363.640 € στα Ειδικά Σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξοπλισμός για μαθητές ΑμεΑ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αξίας 8.363.640 € στα Ειδικά Σχολεία – Υπογράφεται η σύμβαση με τον μειοδότη του διαγωνισμού.

Εξοπλισμός για μαθητές ΑμεΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής 8.363.640,00€, πλέον Φ.Π.Α. (24% και 6%)1.904.313,60 €, προβλέπει η σύμβαση του ΥΠΑΙΘ με μειοδότη διεξαχθέντος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο εδώ

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μαρούσι, 10-2-2023

Αρ. Πρωτ.: Φ 478.6/50/15760/Α2

Θέμα: Ανακοίνωση κατακύρωσης – πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)

Σχετ:1. Η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/42/13512/Α2/7-2-2023 πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών, πριν τη σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022) 2.Υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών της μειοδότριας εταιρείας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Φ 478.6/305/138942/A2/9-11-2022 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012106317 ΑΔΑ: 91ΩΗ46ΜΤΛΗ-ΣΤΑ) που σας κοινοποιούμε συνημμένα και μετά την έκδοση της 645/2022 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της διαγωνιστικής διαδικασίας και την αρ. πρωτ 18262/03-02-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης επί του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5181031), ανακηρυχθήκατε μειοδότης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022),

για τις ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη, αντί ποσού οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.363.640,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24% και 6%) ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.904.313,60 €)

Παρακαλείσθε εντός 15 ημερών από την λήψη της παρούσας να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας για την υπογραφή της σύμβασης 08/2023 προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε επίσης

Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Χαμηλό επίπεδο δαπανών-υστέρηση στην ένταξη/συμπερίληψη-χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική 

Διαβούλευση νομοσχεδίου σχολικής βίας: “Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!”-Εως Δευτέρα 20.02.2023 

Αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών Ελλάδας-Κύπρου: Υπεγράφη διακρατική συμφωνία 

Δωρεάν προσβάσιμο υλικό και εγχειρίδια για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία από το ΙΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση