Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Ωράρια-Ημερομηνία Λήξης σύμβασης αναπληρωτών-Λειτουργία έως την έκδοση νέου Κανονισμού Λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Ωράρια-Ημερομηνία Λήξης σύμβασης αναπληρωτών-Λειτουργία έως την έκδοση νέου Κανονισμού Λειτουργίας-Ενημέρωση των τ. αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ

Των τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Αναφορικά με τη λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες από το ΥΠΑΙΘ:

Α. Οι αναπληρωτές Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ30) και Ψυχολόγοι (ΠΕ23), οι οποίοι εργάζονται στις ΕΔΥ είτε Α/θμιας είτε Β/θμιας εκπαίδευσης, έχουν ως ημερομηνία περάτωσης της σύμβασής τους την 30η Ιουνίου 2022.

Β. Το υποστηρικτικό τους ωράριο τους ανέρχεται σε 25 ώρες εβδομαδιαίως και το εργασιακό στις 30 ώρες εβδομαδιαίως, όπως ισχύει γενικώς για το ΕΕΠ-ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.

Γ. Οι ώρες συνεδριάσεων της ΕΔΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 11, του άρθρου 17, του ν. 4823/2021, ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της  στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

Δ. Εως την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΔΥ, (ο οποίος θα εκδοθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου) και όπως προβλέπεται από την παρ. ε) του άρθρου 29, του ν. 4823/2021, οι ΕΔΥ εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις (Δείτε το ΦΕΚ B 315/2014) που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4823/2021, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7, του άρθρου 231, του νόμου 4823/2021.

___________

Αναλυτικά οι προβλέψεις του νόμου 4823/2021
Σύμφωνα με την παράγραφο ε) του άρθρου 29 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου 4823/2021,

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εξειδικεύεται ο σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ., καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και τα καθήκοντα των μελών των Ε.Δ.Υ., εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους και καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 231, του νόμου 4823/2021

Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 17* του νόμου 4823/2021.

___________

Δείτε αναλυτικά
Άρθρο 231 του ν. 4823/2021 – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

7. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 54 του παρόντος.

Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 17* του παρόντος.

___________

* Αρθρο 17 του ν. 4823/2021 – Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Τα Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό

την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως:

α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μα- θητών τους,

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες.

Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992, Α’ 192) και Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται

με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του.

Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες.

Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών

των περ. γ) και δ) η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους

της περ. β) η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ) και δ)

συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ) και δ) ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ..

4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και

β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29.

Η κάλυψη των θέσεων

γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό.

Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ.

προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκ- παιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για παρεμβάσεις και παραπέμπει, με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Αν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, συνεργάζεται με Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, τους βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών που διδάσκονται κατ’ οίκον.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς.

στ) Υποστηρίζει τη σχολική μονάδα και τους μαθητές κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

ζ) Παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος, μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων.

Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι

έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με:

ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και

ζβ) τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

η) Συνεργάζεται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11, και, ιδίως, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης της σχολικής μονάδας,

β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου,

γ) τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας,

δ) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

ε) τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή,

τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν.

Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων.

Στόχος της παρέμβασης είναι

η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο.

8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης,

η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.

Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ.

δύνανται να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα, καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες

που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

10. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω:

α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ.

ανήκουν για μεν τον Πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β) της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

12. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ.,

ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.

___________

Αρθρο 16 – Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς και

β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας,

γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και

δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.

Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ.

δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ.

συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται,

με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι:

η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και

β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας.

Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια

να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Κατανομή Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων σε ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ
Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ
Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας κατά κλάδο
Ενημέρωση για προσλήψεις Α Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Περισσότερες από πέρυσι-Διαδικασία δήλωσης κενών-Μη αποδοχή θέσης
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 Α Φάση | Ονόματα

Πριν φύγετε

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-προσλήψεις αναπληρωτών: Συγκέντρωση κενών-λαθών και παραλείψεων κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων
Κενές θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων: Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία πλήρωσης
Εκπαιδευτικός κρούσμα κορονοϊού: Τίθεται σε καραντίνα και ακόμη και αυθημερόν θα αναλαμβάνει αναπληρωτής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση