Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας: H καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας: H καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση τους στις Γενικές Γραμματείες και τις Γενικές Διευθύνσεις -Παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά και αναλυτικά στο Παράρτημα που ακολουθεί – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας

Σε καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων των Γενικών Γραμματειών και των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ΄ εφαρμογή του Κεφαλαίου Ι’ του Ν 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/23-09-2020) προχώρησε το ΥΠΑΙΘ – Υπ. αριθμ. 49580/Α7/03-05-2023 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η διάταξη του Κεφαλαίου Ι’ του Ν 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ τ. Α’/ 23-09-2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια».
  • Η υπ. Αριθμ. 159471/Α7/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΜΣ46ΜΤΛΗ-ΝΨ3) Υ.Α. με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30926/Α7/17-03-2021 (ΑΔΑ: 92ΣΚ46ΜΤΛΗ-0ΕΝ) Απόφασης ανασυγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μετά το νόμο 4727/2020(ΦΕΚ 184/τ.Α/2020)».

Tα σύνολα εγγράφων όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν

Tα σύνολα εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα οριζόμενα στο αρ. 67 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/ 23-09-2020), παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά στην επόμενη παράγραφο και αναλυτικά στο παράρτημα που ακολουθεί.

Δείτε το έγγραφο όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια εδώ

______________________________

Ενδεικτικά τα έγγραφα της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τμήμα Α

– Τομείς και ειδικότητες λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

– Στοιχεία επικοινωνίας ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Τμήμα B

– Βασικά στοιχεία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (σ.μ.ε.α.ε.)

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ

– Διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ

– Μεταθέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2022

– Μετατάξεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2022

– Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2022

– Προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2022

– Ανακλήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2022

– Εκλογές αιρετών μελών ΕΕΠ

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για άδειες γυναικολογικές, covid, σε θετούς γονείς-μετατάξεις-έλεγχο κατ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων, από το ΥΠ.ΕΣ 

Κεραμέως για νέο μισθολόγιο και συνθήκες εργασίας εκπαιδευτικών-συνέντευξη διευθυντών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση