Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας 2024: Kαταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων Γεν. Γραμματειών και Γενικών Δ/νσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας 2024: Kαταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων των Γενικών Γραμματειών και των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Εγγραφα Υπουργείου Παιδείας 2024

Την Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. 48215/Α7/13-5-2024 υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης, με την οποία έχουμε την καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων των Γενικών Γραμματειών και των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατ΄ εφαρμογή του Κεφαλαίου Ι’ του Ν 4727/2020* (ΦΕΚ 184/τ. Α’/23-09-2020)

Συγκεκριμένα

Tα σύνολα εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από:

  • Tη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης,
  • τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,
  • τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων,
  • τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και
  • τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα οριζόμενα στο αρ. 67 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/ 23-09-2020), παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά και αναλυτικά στο Παράρτημα που παρατίθεται στην Απόφαση.

Δείτε την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

___________________________________
*Αρθρο 59, ν. 4727/2020
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι: (α) η αναδιατύπωση των διατάξεων για την καθιέρωση και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης: (αα) των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημοσίων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60 και (αβ) των ερευνητικών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή είτε των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, (β) ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και (γ) η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με σκοπό να προαχθεί η χρήση των ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών

Δείτε επίσης

Τράπεζα Θεμάτων-Οδηγίες:  Η διαδικασία για τις προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις Λυκείου 

Ομάδα εργασίας αναβάθμισης σχολικού αθλητισμού: Η απόφαση με τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών

Δείτε ακόμη

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια: H Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ 

Αγωνίσματα ΤΕΦΑΑ και υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων από 17 έως 28 Ιουνίου 2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση