Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Τροποποιήθηκε απόφαση | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Τροποποίηση απόφασης – ΦΕΚ με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση

Με την υπ. αριθμ. 73111/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 2397 – 17.06.2020 – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη τροποποιείται η υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

Αναλυτικά

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, όπως στα επόμενα άρθρα:

1. Η περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται.

2. Η υποπερ. β΄ της περ. 2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες υποπεριπτώσεις αναριθμούνται.

3. Η υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες υποπεριπτώσεις αναριθμούνται.

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση ως εξής: «η) Βεβαίωση επιτυχίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης προ- στίθεται περίπτωση ως εξής: «ζ) Βεβαίωση επιτυχίας μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση
6. Οι παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«3) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

β) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ.,

εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

δδ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης).

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση
4) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,

γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

β) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης),

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση
5) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

β) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

εε) μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης και εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση
6) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

β) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,

ββ) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

εε) δεν προάγονται από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020,

στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.».

7. Τροποποιείται το εδάφιο που προηγείται του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 36 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

“Οι μαθητές/τριες που έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), οι μαθητές/τριες που έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και εξετάστηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και οι μαθητές/ τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης εγγράφονται στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:”.

Δείτε το ΦΕΚ B 2397 – 17.06.2020

Δείτε σχετικά

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005)

Δείτε επίσης

Αιτήσεις εγγραφής-μετεγγραφής σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ για το 2020-21
Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: Ποιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται
Ιδρυση ΕΠΑΛ και Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων για το σχολικό έτος 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση