Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφή Κοινωνικών Λειτουργών σε Σ.Κ.Λ.Ε.: Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σχετικά με τη Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε., η οποία ζητείται από όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς με έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος(Σ.Κ.Λ.Ε.), πέραν της Ανακοίνωσης του, εξέδωσε και Οδηγό με 11 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις επί του θέματος.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1. Δήλωση Στοιχείων ΚΛ και Συνδρομή έτους 2019;

Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ επισυνάπτουν (ανεβάζουν) το αποδεικτικό καταβολής της συνδρομής έτους 2019 (κατάθεση 25€ ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας) σε αρχείο pdf πραγματοποιώντας είσοδο στο ηλεκτρονικό μητρώο https://mitroo.skle.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους. Το αντίστοιχο παραστατικό επισυνάπτεται στο πεδίο «Αποδεικτικό καταβολής συνδρομής έτους». (αρχεία μέλους – ανέβασμα αρχείου).
Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του παραστατικού από την ταμία του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ και εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης, τα μέλη θα είναι σε θέση να εκδώσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Άρθρο 78 & 110 του Ν. 4488/2017), αφού πρώτα υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση Στοιχείων ΚΛ.
Για να υποβληθεί η ετήσια δήλωση τα μέλη επιλέγουν από την καρτέλα του μητρώου τους (mitroo.skle.gr) το πεδίο Βεβαιώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι:
α) η προθεμία εμπρόθεσμης ανανέωσης της συνδρομής του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017, είναι ως το τέλος Φεβρουαρίου.

β)τα στοιχεία του λογαριασμού του ΣΚΛΕ είναι:
Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού: 108/002057 – 58 ΙΒΑΝ:GR4701101080000010800205758

2. Πότε πρέπει να καταθέσω την ετήσια συνδρομή και την δήλωση στοιχείων ΚΛ;

Η ετήσια συνδρομή και η δήλωση στοιχείων ΚΛ για να θεωρούνται εμπρόθεσμες πρέπει, σύμφωνα με το Ν. 4488/2017, να γίνονται έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους αναφοράς. Για παράδειγμα για το έτος 2019, η κατάθεση συνδρομής και ετήσιας δήλωσης στοιχείων γίνεται εμπρόθεσμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
3. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;
Σύμφωνα με το ν. 4488/2017 όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ.
Η εγγραφή γίνεται είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής ηλεκτρονικού μητρώου, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΣΚΛΕ και σε ωράριο που ανακοινώνεται στο site: www.skle.gr.

4. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταβάλλω για την εγγραφή μου στο ΣΚΛΕ;

Η εγγραφή στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ γίνεται άπαξ και το κόστος είναι 25 €. Παράλληλα τα μέλη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ καταβάλλουν ετήσια συνδρομή επίσης 25 €. Εξαιρούνται της καταβολής του ποσού της συνδρομής οι άνεργοι, οι οποίοι προσκομίζουν / επισυνάπτουν πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (έκδοση 5 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης στοιχείων).
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που έχουν δυνατότητα νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος κατά την έναρξη εγγραφών στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ (2018) οφείλουν να εγγραφούν άμεσα και το 2018 ορίζεται για αυτούς πρώτο έτος εγγραφής οποτεδήποτε κι αν πραγματοποιηθεί η εγγραφή.
Για παράδειγμα ΚΛ που υποβάλλει αίτηση εγγραφής το 2019 ενώ κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος πριν το 2018 και εργάζεται κατά τα έτη 2018 & 2019 καταβάλλει 75€ (25 € εγγραφή και 50 € συνδρομές ετών 2018 και 2019)
Οι απόφοιτοι των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας εγγράφονται στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ και λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής, την οποία προσκομίζουν στην οικεία περιφέρεια προκειμένου για την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, άρα αρχικά καταβάλουν το ποσό των 25 € που αντιστοιχεί στο ποσό της εγγραφής τους. Μετά την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος υποβάλλουν Ετήσια Δήλωση Στοιχείων ΚΛ και επισυνάπτουν στο ηλεκτρονικό μητρώο τους την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος καθώς και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους (25 € αν εργάζονται ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας αν είναι άνεργοι).

5. Σε ποιο λογαριασμό μπορώ να καταθέσω την εγγραφή ή/και την συνδρομή μου;

στον αριθμό λογαριασμού: 108/002057 – 58 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΒΑΝ: GR 4701101080000010800205758).
Στην κατάθεση θα πρέπει να φαίνεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. Σε περίπτωση μεταφοράς ποσού από τρίτη τράπεζα, τυχόν χρεώσεις και έξοδα μεταφοράς από άλλη/τρίτη Τράπεζα θα βαρύνουν τον καταθέτη.

6. Είμαι εγγεγραμμένος/η στο ΣΚΛΕ πρέπει να γραφτώ και στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ;

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί πρέπει να εγγραφούν στο ΝΠΔΔ – ΣΚΛΕ εκ νέου. Καθώς είναι ένα νέο νομικό πρόσωπο, δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν εγγραφές από το ΣΚΛΕ (σωματείο – ΝΠΙΔ).

7. Πότε λήγει η προθεσμία εγγραφής;

Οι εγγραφές θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους καθώς είναι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ Βασικός στόχος της λειτουργίας του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ κατά το πρώτο έτος, είναι η εγγραφή του συνόλου των Κοινωνικών Λειτουργών της Χώρας.

8. Που εκδίδω την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;

Ο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ δεν εκδίδει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία συνεχίζει να εκδίδεται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος είναι η βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ.

9. Με ποιο τρόπο θα γνωστοποιήσω στο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ ότι παρέλαβα την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος;;

Μετά την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει να επισυνάψετε (ανεβάσετε) στο ηλεκτρονικό μητρώο (mitroo.skle.gr) την άδεια άσκησης επαγγέλματος και το αποδεικτικό καταβολής συνδρομής τρέχοντος έτους (κατάθεση 25€ ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας εάν δεν εργάζεστε).
Αφού περαστούν τα στοιχεία της άδειας στο μητρώο με ευθύνη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ και εκδοθεί το παραστατικό της συνδρομής θα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε βεβαίωση εγγεγραμμένου και οικονομικά τακτοποιημένου μέλους με ισχύ έως το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

10. Πότε ανανεώνω την συνδρομή μέλους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ;

Η ανανέωση της συνδρομής μέλους του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ καθώς και η επικαιροποίηση της Δήλωσης Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με το ν. 4488/2017, πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

11. Ποιος/α μπορεί να ζητήσει έκδοση Βεβαίωσης «Νόμιμος Χώρος Παροχής Κοινωνικής Εργασίας»;

Οι συνάδελφοι που έχουν δικό τους χώρο /γραφείο και στην έναρξή τους στη ΔΟΥ αναφέρεται ως δραστηριότητα: «Υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού».

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση