Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφή σε Διδακτορικά: Προϋπόθεση το μεταπτυχιακό ή η αποφοίτηση από σχολή πενταετούς διάρκειας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφή σε Διδακτορικά: Προϋπόθεση το μεταπτυχιακό ή η αποφοίτηση από σχολή πενταετούς διάρκειας – Διάταξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγγραφή σε Διδακτορικά

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος από ΑΕΙ και οι απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΑΕΙ κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας θα έχουν εφεξής την δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ ««Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχουν, πέραν των κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, και οι απόφοιτοι προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Επιπρόσθετα ορίζεται ότι στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Σκοπός της διάταξης

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ στόχος της διάταξης αυτής είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών ως προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η εύρυθμη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των ακαδημαϊκών σπουδών, με εμπλουτισμό από τη διεθνή εμπειρία.

Αναλυτικά η διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 28 Θέματα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 92, άρθρου 110 και περ. η) παρ. 1 άρθρου 115 ν. 4957/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των προϋποθέσεων εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78» αντικαθίσταται από τη φράση «απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας, που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.».

Δείτε σχετικά

Διαβούλευση νομοσχεδίου σχολικής βίας: “Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!”-Εως Δευτέρα 20.02.2023 

Δείτε επίσης

 Διεξαγωγή ελληνικής PISA 2023 και συμπεράσματα Εθνικών Εξετάσεων 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση