Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο: Διευκρινίσεις επί οριστικών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο: Διευκρινίσεις επί οριστικών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίσεις επί οριστικών τοποθετήσεων νεοδιόριστων

Με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτ.: 69039 /E2/11-6-2021του ΥΠΑΙΘ παρέχονται διευκρινίσεις επί των οριστικών τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Το έγγραφο
ΘΕΜΑ: “Διευκρινίσεις επί οριστικών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ”
 Με αφορμή ερωτήματα

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τις οριστικές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 του Ν. 4186/2013 (193Α):

«α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή.

Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014-2015. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ειδικότερα οι τοποθετήσεις σε Τμήματα Ένταξης

ρυθμίζονται από την παρ. 3Α που προστέθηκε με το άρθ. 48 του Ν. 4692/2020 (111Α) ως ακολούθως: «3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του Ν. 3699/2008

«Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από: α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ».

3. Μετά και από ενημέρωση από την αρμόδια Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

(ΥΣ 3789/Δ3/08-06- 2021), σας γνωρίζουμε ότι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναφέρονται περιοριστικώς στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 58 του ν. 4589/2019 (13Α)

«Για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών, διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.)…», επομένως εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, τοποθετούνται μόνο σε θέσεις για τις οποίες διορίστηκαν.

5. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους

ή δεν υπέβαλλαν εμπροθέσμως αίτηση οριστικής τοποθέτησης, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις.

6. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 21 του ν. 3699/2008,

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 48 του ν. 4415/2016 «Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές»,

δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των Τμημάτων Ένταξης, καθώς στο συγκεκριμένο εδάφιο δεν γίνεται αναφορά στα Τμήματα Ένταξης ή έστω σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αλλά μόνο σε ΣΜΕΑΕ. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές του ν. 4415/2016 υπερισχύουν ως νεότερες των διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 2 του ν. 3194/2003 (267Α).

Ωστόσο, με αφορμή αναφορές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,

οι οποίοι, σύμφωνα με ότι αναφέρουν σε αυτές, είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και ενίστανται διότι ενώ ορθώς τοποθετήθηκαν αρχικά σε Τμήματα Ένταξης, στη συνέχεια και μετά από ένσταση άλλων εκπαιδευτικών, τέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προκειμένου να τοποθετηθούν στη συνέχεια αποκλειστικά σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ, χωρίς να ληφθεί υπόψη εκ μέρους του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ η προστασία που τους παρέχουν οι κείμενες διατάξεις, σας υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο αριθ. πρωτ. Φ.350/107/167484/Ε3/25- 10-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδίως, ότι:
  • δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους,
  • η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις των Συμβουλίων
  • το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα, ιδίως, τη νομική υποστήριξη για θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυνσης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή.
Ως εκ τούτου, παραθέτουμε την άποψη της Υπηρεσίας μας

επί των αναφορών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, προκειμένου να τεθεί υπόψη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κατά την εξέταση των αναφορών αυτών:

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης,

κάθε απόφαση τοποθέτησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, το οποίο εξυπηρετείται με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την απρόσκοπτη παροχή της εκπαίδευσης στους μαθητές, τις ειδικές/ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις ΣΜΕΑΕ, τη σωματική ακεραιότητα, την προστασία και την ασφάλεια τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών αυτών των σχολείων, πολλώ δε μάλλον στο βαθμό που υφίσταται κινητική αναπηρία του ίδιου του εκπαιδευτικού, ή άλλος συναφής λόγος, αλλά και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως,

μεταξύ άλλων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη στα θέματα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών με κινητικές αναπηρίες σε σχολικές μονάδες, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 239916/14937/2018/02-04-2018 έγγραφό του, το οποίο διαβιβάσαμε σε όλες τις ΔΠΕ και ΔΔΕ (με κοινοποίηση στις ΠΔΕ), με το αριθ. πρωτ. 73469/Ε2/08-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε το ανωτέρω έγγραφο.

Τέλος,

το παρόν κοινοποιείται και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτιθέμενα, να εκφέρουν τις απόψεις τους, ώστε παρόμοια ζητήματα να αντιμετωπίζονται ενιαία από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης τους και εν τέλει της επικράτειας.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Διευκρινίσεις επί των οριστικών τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ.

Δείτε σχετικά

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες | Οδηγός

Δείτε επίσης

Λήξη μαθημάτων Δημοτικού-Νηπιαγωγείου: Εφαρμοστική Εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας
Τροπολογία 7 άρθρων: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας

Πριν φύγετε

 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση