Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο διευθέτησης εκκρεμοτήτων αξιολόγησης-Εντολή για κυρώσεις και καταγραφή “αντιρρησιών”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο διευθέτησης εκκρεμοτήτων αξιολόγησης-Εντολή για επιβολή κυρώσεων-Καταγραφή όσων δεν συνέπραξαν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Εγγραφο διευθέτησης εκκρεμοτήτων αξιολόγησης

Προθεσμία μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 δίνει το ΥΠΑΙΘΑ, δια του υπ. αριθ. πρωτ. 76918/Ε3/8-7-2024 εγγράφου του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘΑ κου Ι. Κατσαρού, στους αξιολογητές, ώστε να προβούν σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διευθέτηση τυχόν υφιστάμενων εκκρεμοτήτων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία μονιμοποίησης των δοκίμων.

Επιπροσθέτως καλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εφαρμόσουν την διάταξη του άρθρου 56* του ν. 4823/2021 (Α136) (επιβολή προστίμου, αναστολή οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του κ. α.), κατά την περίπτωση που αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ ή στελέχη εκπαίδευσης δεν συνέπραξαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αξιολόγηση.

Τέλος καλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αποστείλουν άμεσα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ τα στοιχεία όλων εκείνων που αποδεδειγμένα δεν συνέπραξαν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Ακολουθεί το έγγραφο και η διάταξη του άρθρου 56 του ν. 4823/2021 (Α136)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ (Π.Ε.) ΚΑΙ Β’ (Δ.Ε.) – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80-Μαρούσι Ιστοσελίδα: http://www.mlnedu.gov.gr Διοικητικές πληροφορίες: Β. Ευθυμίου (Π.Ε.) Μ. Καραμπέλου (Δ.Ε.) Σ. Δημητρίου (ΕΕΠ-ΕΒΠ) Τηλέφωνο : 210 344 3131 (Π.Ε.), 210 344 3248 (Δ.Ε.), 210 344 3003 (ΕΕΠ ΕΒΠ) E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr (Π.Ε.), t09pdc2n@mincdu.gov.gr (Δ.Ε.) eep-evp@minedu.gov.Rr (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2024

Αρ. Πρωτ. 76918/Ε3

ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. &Δ.Ε. 2. τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης 3. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 4. τους/τις Συμβούλους Εκπ/σης (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων των αξιολογητών/τριών στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή – πλατφόρμα για την αξιολόγηση»

Καλούνται οι αξιολογητές/τριες, να προβούν μέχρι και την 20/07/2024 σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διευθέτηση τυχόν υφιστάμενων εκκρεμοτήτων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία μονιμοποίησης των δοκίμων.

Κατά την περίπτωση που αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ ή στελέχη εκπαίδευσης δεν συνέπραξαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αξιολόγηση, τότε οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εφαρμόσουν την διάταξη του άρθρου 56* του ν. 4823/2021 (Α136).

Επιπλέον, καλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αποστείλουν άμεσα, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού ΠΕ & ΔΕ τα στοιχεία (με τη μορφή αξιολογούμενος ή αξιολογητής, AM, Επώνυμο, Όνομα, Κλάδος, Περιοχή Οργανικής Θέσης] όλων εκείνων που αποδεδειγμένα δεν συνέπραξαν στη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

_______________________________

*Η διάταξη του άρθρου 56 του ν. 4823/2021 (Α136)

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και στα άρθρα 57, 61, 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση