Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο για δήλωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις Μεταθέσεις της Α/θμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο για δήλωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις Μεταθέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εγγραφο για δήλωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των Mεταθέσεων έτους 2024 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ60, ΠΕ61 και ΠΕ70, ΠΕ71, ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης απέστειλε έγγραφο στους Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Εκπ/σης, στους Διευθυντές/ντριες Α/θμιας Εκπ/σης και στους Προϊσταμένους/ες ΚΕΔΑΣΥ με το οποίο ζητείται να καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία του τελικού πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου

Μαρούσι, 23-2-2024

Αρ. Πρωτ.: 19642 /Ε2

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), από τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων έτους 2024 των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ60, ΠΕ61 και ΠΕ70, ΠΕ71, παρακαλούμε όπως καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) «Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3», δηλαδή αφού ελεγχθούν, επικαιροποιηθούν και οριστικοποιηθούν από τον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, κλπ.

Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄), όσον αφορά τα Τμήματα Ένταξης.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για την κατάρτιση του τελικού πίνακα απαιτούνται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών και η γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.−Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Θα πρέπει, επομένως, να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/1996 και άρθρα 5 και 7 του Ν.3848/2010).

Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (26Α΄), όπως ισχύει.

Έπειτα από τα παραπάνω, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρωθούν έως 13-03-2024 οι στήλες:

• «Οργανικές θέσεις»,

• «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ»,

• «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»,

• «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί»

• «Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα (+) Προσωπικού»

Ακολούθως, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι 14-03-2024 η στήλη «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)».

Κατά τη συμπλήρωση της στήλης αυτής να δηλωθούν κενά/πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει συμπληρωμένη πληροφορία στη στήλη «ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ακόμα κι αν η πρόταση του/της Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώρηση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα των κενών θα γίνει ανά κατηγορία από την επιλογή «Μεταθέσεις» – «Διαχείριση οργανικών κενών» – «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:

α) για τα κενά των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)»

β) για τα κενά των ΣΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και

γ) τα κενά για ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα ΣΜΕΑΕ Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]».

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Κατά την συμπλήρωση των στηλών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

• Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός των ήδη συστημένων οργανικών θέσεων όλων των σχολείων, στην αντίστοιχη στήλη για κάθε κατηγορία (Γενικής Εκπ/σης ή Ειδικής Αγωγής/ ΣΜΕΑΕ). Στα κενά για ΣΜΕΑΕ αναγράφονται και οι θέσεις των Τ.Ε. (όπου έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄). Για τον υπολογισμό των δεδομένων της στήλης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 (109Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» καταχωρίζεται ο αριθμός των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών με βάση τη σχέση εργασίας που έχουν, δηλαδή μόνιμοι ή ΙΔΑΧ αντίστοιχα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση σε κάθε περιοχή μετάθεσης καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, στη διάθεση της Διεύθυνσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή τοποθέτηση, αποσπασμένοι στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω).

Δεν υπολογίζονται στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» οι εκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία, μέχρι 31 Αυγούστου 2024, λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

Επίσης δεν υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 1 έως και 12 Φεβρουαρίου 2024 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’, σχετική εγκύκλιος αρ. πρωτ. 5420/Ε3/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) και δεν την ανακάλεσαν μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2024.

Δεν υπολογίζονται ακόμη οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν οργανικά στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία υπολογίζονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Όμοια και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές/Προϊστάμενοι Σχολικής Μονάδας και δεν ανήκουν οργανικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπολογίζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (159Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 94 παρ. 1 του Ν. 4547/2018 (102Α΄) και 29 παρ. 6 του Ν. 4692/2020 (111Α΄), εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατείχαν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 (167Α΄).

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική τους θέση σε σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη, ανάλογα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

• Στη στήλη «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (94Α΄). Στο βαθμό που δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το τρέχον σχολικό έτος, θα καταχωρισθεί ο αριθμός των υπεράριθμων του προηγούμενου σχολικού έτους. Αυτονόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των υπεραρίθμων πρέπει να έχει συνυπολογιστεί και στις στήλες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών .

• Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά της στήλης Οργανικές θέσεις και του συνόλου των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών των στηλών «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ», «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ. Αν από την αφαίρεση προκύψει θετικό αποτέλεσμα (έλλειμμα διδακτικού προσωπικού), ο αριθμός αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ, αν προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα), ο αριθμός γράφεται με θετικό πρόσημο (+).

Για παράδειγμα εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 25 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων είναι 17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. Εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 40 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων είναι 54 σημειώνουμε στη στήλη αυτή +14.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων, κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 Νηπιαγωγών και ΠΕ70/ΠΕ71 Δασκάλων, για τις μεταθέσεις του έτους 2024 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α’) και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α’), του άρθρου 16 του Ν. 3699/2008 (199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (193Α’) και του άρθρου 15 του Ν. 4823/2021 (136Α΄), παρακαλούμε να συμπληρωθεί με ευθύνη σας ο επισυναπτόμενος πίνακας, ως ακολούθως:

• Στη στήλη 1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018 (ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.

• Στη στήλη 2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ 5556Β’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεις στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην οργανική τους θέση).

• Στη στήλη 3 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός, αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.

• Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας για τα ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.

Οι προαναφερόμενοι πίνακες οργανικών κενών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από τους/τις Προϊσταμένους/νες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα διαβιβαστούν έως τις 13-03-2024 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα eDatacenter από τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες με ευθύνη τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 14-03-2024.

Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» – «Διαχείριση οργανικών κενών» – «Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και πατώντας «Προσθήκη».

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις: Οδηγίες για ημερήσιες και πολυήμερες, από το Υπουργείο Παιδείας 

Ξεκινά η αποκατάσταση σχολικών μονάδων Θεσσαλίας και Στερ. Ελλάδας, περιοχών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» 

Εκδοση πτυχίων Τριτοβάθμιας ηλεκτρονικά από το gov.gr-Τα Πανεπιστήμια που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 

Υπογεννητικότητα: Tο 2026-27 ο αριθμός των μαθητών στο Γυμνάσιο θα είναι -64.347 σε σχέση με το 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση