Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο: ΚΕΔΑΣΥ-προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 520.234,56 €

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο: ΚΕΔΑΣΥ-προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 520.234,56 € από την ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με το υπ. αρ. πρωτ.: 3839/8/10/2021 έγγραφο της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως, καλείται να προσέλθει εντός 20 ημερών από τη λήψη του εγγράφου, στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έχει αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 520.234,56 €, των ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΣΥ) της χώρας.

Αναλυτικά το έγγραφο

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)» με αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 120015.

Σχετ. : 1) Η με αρ. πρωτ. 107785/4-10-2021 Έγκριση του σχεδίου σύμβασης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)» με αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 120015 από την ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

2) Η ΥΔ περί οψιγενών μεταβολών της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2951/23-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΑΦ46ΜΤΛΗ-13Ψ) Απόφαση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, κατακυρώθηκαν στην εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Τσικλητήρα 15, με ΑΦΜ 095515540 (∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) τα αποτελέσματα του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)» με αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 120015.

Με την προαναφερθείσα απόφαση

ανατίθεται στην εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αρ. πρωτ. 1847/23-4-2021 Τεύχος Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)».

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού

έγινε στο ποσό των τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (419.544,00 €) πλέον Φ.Π.Α. εκατό χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (100.690,56 €) ήτοι συνολικού ποσού πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (520.234,56 €).

Για την εκτέλεση του έργου

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μνημονεύεται σ’ αυτή ή στο οποίο αυτή παραπέμπει, καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά σας, με Α/Α προσφοράς συστήματος 211566.

Κατόπιν των ανωτέρω,

προσκαλείστε να προσέλθετε εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας (γραφείο 1036, 1ος όροφος) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: – την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε επίσης

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΔΑΣΥ: Εγκρίθηκε η δαπάνη προμήθειας 413.542 ευρώ-Ποια είναι
Εγκύκλιος: Διερεύνηση αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ παιδιών και προ του έτους πρώτης εγγραφής σε νηπιαγωγείο
Ενταξιακή Εκπαίδευση: Δημιουργία Οδηγού-Πρότυπα έντυπα ΚΕΔΑΣΥ-Διαδικασίες ομαλής Μετάβασης

Πριν φύγετε

Ειδικοί-κορονοϊός: Τι ισχύει για τα παιδικά πάρτι-τα κρούσματα στα σχολεία-τις εικόνες συνωστισμού στα Πανεπιστήμια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση