Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο Πιερρακάκη σε ιδιωτικά σχολεία για φοίτηση μαθητών ΑμεΑ-άδειες ανατροφής-αναφορές σχολικής βίας μέσω Πλατφόρμας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο Πιερρακάκη σε ιδιωτικά σχολεία για φοίτηση μαθητών ΑμεΑ-άδειες ανατροφής τέκνου- αναφορών ενδοσχολικής βίας μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας.

Εγγραφο Πιερρακάκη σε ιδιωτικά σχολεία

Με το υπ. αριθ. πρωτ. 51484/Ν1/20-5-2024 έγγραφο ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κ. Πιερρακάκης ενημερώνει όλα τα Ιδιωτικά σχολεία και τα ξένα σχολεία της χώρας, δια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή θεμάτων που άπτονται της φοίτησης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής, της λειτουργίας ιδιωτικών συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων, της υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου και της υποβολής αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

________________________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 20-05-2024

Αρ. Πρωτ. 51484/Ν1

Θέμα: 1. Φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής.

2. Λειτουργία ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.

3. Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου.

4. Υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας.

1. Έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 337845/35911/2023/26-7-2023 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 84415/26-7-2023) επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με προβλήματα στη φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής σας επισημαίνουμε ότι:

α) οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες κατά δέσμια αρμοδιότητα για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς τους και

β) θα πρέπει να επανελεγχθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ιδιωτικών και ξένων σχολείων της περιοχής ευθύνης σας, βάσει του αντιγράφου που φυλάσσεται στην υπηρεσία σας και να αναπεμφθούν σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΔΑΑ), έτσι ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διάκρισης παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την ιδιωτική εκπαίδευση.

2. Ειδικά στους Δ/ντές Α/θμιας Εκπαίδευσης εφιστάται η προσοχή στην εποπτεία των ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης τους, όσον αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, ιδίως στα διοριστήρια και τις μισθοδοτικές καταστάσεις αυτού.

3. Τέλος, αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

-Στη με αρ. πρωτ. 1131/Ν1/05-01-2022 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στις αποφάσεις άδειας ανατροφής και συνδικαλιστικής άδειας» ορίζεται ότι για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άδειας ανατροφής (αφορά τις άδειες της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007).

-Στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και το άρθρο 29 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91) ορίζεται ότι: «… Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. …» (αφορά την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και την άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές που χορηγείται σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων).

Έχει παρατηρηθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης να εισέρχεται με καθυστέρηση στις αρμόδιες για την έκδοση της άδειας υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, (είτε γιατί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν την υπέβαλε έγκαιρα, είτε γιατί το ιδιωτικό σχολείο καθυστέρησε να τη διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε διότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά την επεξεργασία του φακέλου της αίτησης, διαπιστώνουν ελλείψεις ή λάθη και αναγκάζονται να ζητήσουν εκ νέου ορισμένα δικαιολογητικά), με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στην πληρωμή των αιτούντων άδεια ανατροφής τέκνου από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβολή της αίτησης π.χ. με την υποβολή της μέσω του gov.gr με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, ή με την άμεση πρωτοκόλλησή της ως εισερχομένου, με σφραγίδα (επάνω στην αίτηση) του ιδιωτικού σχολείου.

Σε περίπτωση που «συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα» (αφορά τις άδειες του άρθρου 53, παρ. 1 του ν. 3528/2007), θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να τους δικαιολογεί.

4. Σχετικά με την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, σας υπενθυμίζουμε τη με αρ. πρωτ. 40128/Ν1/16-4-2024 σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την οποία οι Δ/ντές των ιδιωτικών σχολείων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των μαθητών στο ΠΣ Myschool και να ενημερώσουν τους γονείς και όσων έχουν την επιμέλεια των μαθητών για τον αριθμό μητρώου του μαθητή προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές ενδοσχολικής βίας στην εν λόγω πλατφόρμα.

Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες και στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Πίνακες ΑΣΕΠ ειδικής και γενικής αγωγής: Εως πότε ισχύουν σύμφωνα με την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ Ζ. Μακρή 

Οργανικότητα Δημοτικών σχολείων: Πως προσδιορίζεται – Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Λειψών 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2024-25 – Λήξη μαθημάτων σχολ. έτους 2023-24 | Εγκύκλιος 

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση