Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες ανατροφής: Ζητά τις απόψεις του Υπ. Παιδείας για να διευθετηθεί το ζήτημα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες ανατροφής: Ζητά τις απόψεις του Υπουργείου Παιδείας για να διευθετηθεί το ζήτημα προς την κατεύθυνση, τόσο της προάσπισης της εύρυθμης λειτουργίος των σχολείων όσο και της άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες ανατροφής

Εγγραφο με αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/810/οικ.17164/10/9/2020, αναφορικά με την άδεια ανατροφής νεοδιόριστων μόνιμων εκπαιδευτικών απέστειλε η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης κα Παρσκευή Χαραλαμπογιάννη, ύστερα από την παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. και στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ Ε., του ΥΠΑΙΘ.

Με το έγγραφο η Γενική Γραμματέας

παρακαλεί για τις απόψεις του ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα προς την κατεύθυνση, τόσο της προάσπισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων όσο και της άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ολα αυτά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο:
  • Της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας (άρθρο 21) και
  • με γνώμονα την ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των εκπαιδευτικών,
  • λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησής τους (π.χ. εργασιακό ωράριο και διδακτικό ωράριο)
  • τα νομολογιακά δεδομένα βλ. ΔΕΑ 855/2012 και 80/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ και
  • τα επισυναπτόμενα στα ανωτέρω σχετικά γνωμοδοτικά σημειώματα των δικηγόρων.

Η κα Χαραλαμπογιάννη παραθέτει επίσης διατάξεις και εγκυκλίους αρμοδιότητος της Υπηρεσίας της, διαβιβάζοντας τα σχετικά έγγραφα της ΑΔΕΔΥ και τα υπομνήματα, που αφορούν στη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την αριθ 108357/Ε3/21-8-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

__________________________

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά
Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για άδειες ανατροφής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 10/9/2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/810/οικ.17164

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιος Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.

Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ Ε.

prolocol@minedu qov.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εκτελεστική Επιτροπή
adedy@adedy qr

2. κα. Παναγιώτα Γ ιαννάτσικου
qiannat$ikouqiota@hotmail com

ΘΕΜΑ: Αδεια ανατροφής νεοδιόριστων μόνιμων εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ.: 1) Τα αριθ. 268/24-8-2020 και 269/25-8-2020 έγγραφα της AJLEJLY.

2) Τα από 22/8/2020 και 30/8/2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
εκπαιδευτικού κας Παναγιώτας Γιαννάτσικου.

3) Το από 3-9-2020 Υπόμνημα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Σας διαβιβάζουμε τα ως άνω σχετικά έγγραφα της ΑΔΕΔΥ και τα υπομνήματα, που αφορούν στη χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την αριθ 108357/Ε3/21-8-2020 εγκύκλιο της Υπηρεσίας σας (ΑΔΑ ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ)

Συναφώς όσον αφορά διατάξεις και εγκυκλίους αρμοδιότητος της Υπηρεσίας μας επισημαίνονται τα εξής.
Σύμφωνα

με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν Π.ΔΔ. (Ν.3528/2007 – Υπαλληλικός Κώδικας), με την οποία προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κώδικα. «2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη,διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις».

Επιπλέον,

όσον αφορά την εφαρμογή της αριθ 64/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό) επισημαίνεται ότι η εν λόγω γνωμοδότηση εφαρμόζεται για το σύνολο των νεοδιόριστων υπαλλήλων του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα ήδη από το 2008 (σχετική και η αριθ.ΔΙΔΑΔ’Φ.51/590/οικ. 1434629-5-2008 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Σύμφωνα δε

με τη διάταξη της παρ 4 του άρθρου 7 του ν.3086/2002. «4. Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι Γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές, γιο τη Διοίκηση ή τρ Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή».

Επιπλέον,

επισημαίνεται ότι όπου ο νομοθέτης θέλησε να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την εφαρμογή της ως άνω γνωμοδότησης παρενέβη ρητώς με σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν.4674/2020. με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προκειμένου, στο πλαίσιο προστασίας της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων του θεσμού της υιοθεσίας και ανοδοχής, να συμπεριληφθεί σε αυτή ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε θετούς ή ανάδοχους γονείς.

Σύμφωνα

με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης “Ειδικότερα. προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, επιπλέον της άδειας της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4590/2019.

Σε περίπτωση, δε. που μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9) μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

Κρίσιμος χρόνος για τη χορήγηση της διευκόλυνσης είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας ή της αναδοχής και όχι η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, με βάση τα οριζόμενα στην υπ’ αρ 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την υπ’αρ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29·5-2008 εγκύκλιο, οι υπάλληλοι που υιοθετούν τέκνο ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών, δικαιούνται να λάβουν αναλογία της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών, οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας ή της αναδοχής, μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου τους, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή» (σχετική και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-5-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, ΑΔΑ 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π)

 

Όσον αφορά

την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα αρμοδιότητος της Υπηρεσίας μας επισημαίνεται ότι οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου, που δικαιούνται τη διευκόλυνση ανατροφής παιδιού μπορούν, καταρχήν, με βάση τις ανάγκες τους, να επιλέξουν ένα από τα δύο προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη ισοδύναμα ευεργετήματα, δηλαδή του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας των εννέα (9) μηνών, δεδομένου ότι η άδεια των εννέα μηνών ισοδυναμεί με το συνολικό μειωμένο ωράριο που δύναται να έχει ο γονέας υπάλληλος κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της ζωής του τέκνου του.

 Ενδεικτικά, επισημαίνεται

ότι η μείωση του χρόνου απασχόλησης κατά δύο ώρες ημερησίως για ένα πλήοες ημερολογιακό έτος

αντιστοιχεί σε 3 μήνες χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (Ώρες μείωσης απασχόλησης το έτος: 22 ημέρες χ 12 μήνες = 264 ημέρες, 264 ημέρες χ 2 ώρες = 528 ώρες το έτος – Μετατροπή των ωρών σε μήνες: 528 ώρες το έτος/ 8 ώρες την ημέρα = 66 εργάσιμες ημέρες, 66 εργάσιμες ημέρες/ 22 εργάσιμες ημέρες το μήνα = 3 μήνες).

Στο πλαίσιο

της συνταγματικά κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας (άρθρο 21) και με γνώμονα την ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των εκπαιδευτικών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησής τους (π.χ. εργασιακό ωράριο και διδακτικό ωράριο) το νομολογιακά δεδομένα βλ. ΔΕΑ 855/2012 και 80/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ, τα επισυναπτόμενα στα ανωτέρω σχετικά γνωμοδοτικά σημειώματα των δικηγόρων παρακαλούμε για τις απόψεις σας, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα προς την κατεύθυνση τόσο της προάσπισης της εύρυθμης λειτουργίος των σχολείων όσο και της άσκησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Δείτε το έγγραφο Αδεια ανατροφής νεοδιόριστων μόνιμων εκπαιδευτικών -ΥΠΕΣ-10-09-2020 σε μορφή pdf

 

Δείτε σχετικά

 Αδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο
Αδειες ανατροφής νεοδιόριστων: Εγγραφο ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Εσωτερικών για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
ΔΟΕ για άδεια ανατροφής νεοδιόριστων: Να ανακληθεί η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ
ΟΛΜΕ για άδεια ανατροφής: Να χορηγηθεί σε όλους τους δικαιούχους και στους αναπληρωτές
Αδεια ανατροφής τέκνου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Ερώτηση στη Βουλή

Πριν φύγετε

Γνωμοδότηση για άδειες ανατροφής νεοδιόριστων δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών
Διαμαρτυρία ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ
Διάταξη προσλήψεων αναπληρωτών λόγω κορονοϊού: Τρίμηνης κατ ελάχιστον διάρκειας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση